lietuvas prezidentura

Lietuvas prezidentūras prioritātes izglītības, zinātnes, kosmosa, sporta un jaunatnes politikas jomās
(2013.gada 1.jūlijs – 31.decembris)

Lietuvas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē ietilpst prezidentūru trio, kurā bez Lietuvas ietilpst arī Īrija (2013.gada 1.pusgads) un Grieķija (2014.gada 1.pusgads). Lietuva turpinās sākto Īrijas-Lietuvas-Grieķijas prezidentūru trio programmu, kuras galvenais uzsvars tiek likts uz ekonomikas stabilitātes nodrošināšanu, izaugsmes un nodarbinātības veicināšanu Eiropā.

Lietuvas prezidentūras mērķis ir veidot uzticamu, augošu un atvērtu Eiropu (credible, growing and open Europe).

Šis mērķis tiks īstenots ar šādām prioritātēm:

1. Uzticamas Eiropas veidošana:

 •     ekonomikas sektora stabilitāte,
 •     ilgspējīga izaugsme.

2. Eiropas izaugsme:

 •     lielākās investīcijas pētniecības un tehnoloģiju attīstībā,
 •     jauniešu bezdarba jautājumu risināšana,
 •     efektīvs vienotais tirgus,
 •     iekšējā enerģētikas tirgus pabeigšana līdz 2014.gada beigām,
 •     sociālās saliedētības veicināšana.

3. Atvērtas Eiropas radīšana:

 •     sadarbības stiprināšana ar Austrumu partnerības valstīm,
 •     demokrātiskas, drošas, mierīgas un brīvas Eiropas attīstība,
 •     reģionu stabilitāte,
 •     sadarbība ar starptautiskajiem partneriem cīņā ar globālajām problēmām.  

Lietuvas prezidentūra izglītības, zinātnes, kosmosa, sporta un jaunatnes politikas jomā noteikusi šādas prioritātes:

Izglītība

Lietuvas prezidentūras laikā plānots koncentrēties uz izglītības un apmācības sistēmas  kvalitāti un efektivitāti.

 1.     Lietuvas prezidentūra pieliks visas pūles, lai tiktu izpildītas nepieciešamas formalitātes saistībā ar Erasmus+ Programmas (2014-2020) ieviešanu.
 2.     Turpināsies diskusijas par jautājumiem saistībā ar skolu līderību, augstākās izglītības internacionalizāciju un modernizāciju, augstākās izglītības finansēšanas efektivitāti, iekļaujošiem un elastīgiem apmācību veidiem dažāda vecuma grupu izglītojamajiem.
 3.     Plānots koncentrēties uz cīņu ar priekšlaicīgu skolas pamešanuun pieaugušo izglītības jautājumiem.
 4.     Lietuvas prezidentūra plāno iniciēt diskusijas par atvērto mācību resursu un digitālo mācību platformu nozīmi tālākā augstākās izglītības sistēmas attīstībā.
 5.     Iespējams, ka tiks turpināta diskusija par Austrumu partnerību, kas ir viena no galvenajām Lietuvas prezidentūras prioritātēm.

Zinātne

Galvenā uzmanība tiks pievērsta šādām prioritātēm:

 1.     Lietuvas prezidentūra centīsies nodrošināt, ka pētniecības un inovācijas ietvarprogrammas „Horizonts 2020” īstenošana sāksies 2014.gada sākumā.
 2.     Lietuva organizēs diskusijas par „Horizonts 2020” īstenošanas iniciatīvām un Eiropas Komisijas priekšlikumiem, kas tiks prezentēti 2013.gad 3.ceturksnī.
 3.     Lietuva veltīs uzmanību Eiropas Pētniecības telpas īstenošanai, t.sk. organizējot politiskās diskusijas.

Kosmoss

Kosmosa jomā Lietuvas prezidentūra ir izvirzījusi šādas prioritātes:

 1.     Turpināt diskusijas par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma, ar ko izveido kosmisko objektu novērošanas un uzraudzības atbalsta programmu.
 2.     Turpināt darbu pie Padomes regulas par Eiropas Zemes novērošanas programmu (Copernicus).

Sports

Lietuvas Prezidentūra kā prioritāti sporta jomā ir noteikusi šādu mērķu sasniegšanu:

 1.     Panākt vienošanos par Padomes secinājumiem par veselību veicinošām fiziskajām aktivitātēm.
 2.     Ierosināt pieņemt Padomes secinājumus par sportu kā ekonomiskās izaugsmes un nodarbinātības stimulu.
 3.     Organizēt politiskas diskusijas par labas pārvaldības principiem sportā.

Jaunatnes politika

Lietuvas prezidentūras laikā tiks turpināta jauniešu sociālās iekļaušanas tēma, kā īpašu prioritāti izvirzot jautājumu par jauniešu, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu (NEET), efektīvāku iesaistīšanu un sociālo iekļaušanu.

Lietuvas prezidentūras laikā 22.-25.oktobrī Kauņā notiks pirmais Austrumu partnerības Jauniešu forums. Galvenā tēma – jauniešu darba un neformālās izglītības atzīšana un nozīme sociālās iekļaušanas kontekstā.             

Svarīgākie datumi

ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padome:

 •     2013.gada 25.-26.novembrī (Briselē, Beļģijā)

ES Konkurētspējas ministru padome:

 •     2013.gada 26.-27.septembrī (Briselē, Beļģijā);
 •     2013.gada 2.-3.decembrī (Briselē, Beļģijā).

Latvijas prioritātes Lietuvas prezidentūrā ir iekļautas Ārlietu ministrijas informatīvajā ziņojumā par Latvijas valdības prioritātēm Lietuvas prezidentūrā Eiropas Savienības Padomē (2013.gada 1. jūlijs – 31. decembris), kurš izskatīts 2013.gada 30.jūlija Ministru kabineta sēdē.

Papildu informācijai par Lietuvas prezidentūru un tās aktualitātēm iespējams sekot līdzi prezidentūras mājas lapā http://www.es2013.lt/.

Informācijas par Latvijas interešu pārstāvniecību ES ir pieejama LR Pastāvīgās pārstāvniecības mājas lapā: http://www.mfa.gov.lv/brussels.