Luxembourg Presidency

Luksemburgas prezidentūras prioritātes izglītības, jaunatnes politikas, sporta, zinātnes un kosmosa jomās

(2015.gada 1.jūlijs – 31.decembris)

Luksemburgas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē ietilpst prezidentūru trio, kurā bez Luksemburgas bija arī Itālija (2014.gada 2.pusgads) un Latvija (2015.gada 1.pusgads). Luksemburga turpinās sākto Itālijas-Latvijas-Luksemburgas prezidentūru trio programmu, kuras galvenais uzsvars tiek likts uz ekonomiskās un finanšu krīzes pārvarēšanu, ES izaugsmes veicināšanu, ES spēju stiprināšanu saistībā ar jaunu darbvietu nodrošināšanu un digitālo iespēju izmantošanu, pamattiesību aizsardzību un ES pozīciju nostiprināšanu strauji mainīgajā pasaulē.

Luksemburgas prezidentūras ES Padomē (turpmāk – Luksemburgas prezidentūra) mērķa, t.i. Savienība pilsoņu labā, sasniegšanai ir izvirzītas šādas galvenās prioritātes:

 • Pirmā prioritāte ir investīciju sekmēšana, lai stiprinātu izaugsmi un nodarbinātību. Luksemburgas prezidentūra centīsies panākt 315 miljonu euro ieguldīšanu stratēģiskajos investīciju projektos, veicinās Kapitāla tirgu savienības attīstību. Luksemburgas prezidentūra plāno banku sistēmas strukturālo reformu, pārrunas par jauna tiesību akta priekšlikumu par tirgus infrastruktūru. Plānotas debates par integrētu un visaptverošu ES kosmosa stratēģiju. Luksemburgas prezidentūra veicinās ilgtspējīgas attīstības iniciatīvas, balstoties uz zinātni un inovācijām.
 • Otrā prioritāte ir ES sociālās dimensijas padziļināšana. Luksemburgas prezidentūra centīsies panākt ļoti konkurētspējīgu sociālā tirgus ekonomiku, kuras ietvaros būtu jāpanāk pilna nodarbinātība. Šīs prioritātes ietvaros Luksemburgas prezidentūra koncentrēsies uz sociālajām investīcijām, it īpaši ieguldījumiem cilvēkkapitālā.
 • Trešā prioritāte - migrācijas pārvaldība, apvienojot brīvību, taisnīgumu un drošību. Šīs prioritātes ietvaros Luksemburga atbalstīs iniciatīvas, lai ES dalībvalstīs un kopā ar partnerības valstīm glābtu dzīvības un īstenotu efektīvu migrācijas politiku.
 •  Ceturtā prioritāte paredz atjaunot kopējo tirgu, koncentrējoties uz tā digitālo dimensiju. Šajā jautājumā Luksemburga izmantos Eiropas Komisijas (EK) vienotā tirgus stratēģiju precēm un pakalpojumiem.
 • Piektā prioritāte paredz padarīt ES konkurētspēju globālu un caurskatāmu. Šīs prioritātes ietvaros Luksemburga plāno apkarot krāpniecību un izvairīšanos no nodokļiem globālā līmenī.
 • Sestā prioritāte ilgtspējīgas attīstības veicināšana. Šajā jautājumā Luksemburgas prezidentūra centīsies panākt pāreju uz “zaļāku” ekonomiku, kurā tiktu samazināti siltumnīcefektu izraisošo gāzu izmeši;
 • Septītā prioritāte - ES klātbūtnes stiprināšana pasaulē. Šī prioritāte paredz jaunas ārpolitiskās stratēģijas izstrādi, ņemot vērā kopš 2003.gada pasaulē notikušās izmaiņas.

Luksemburgas prezidentūra izglītības, jaunatnes politikas, sporta, zinātnes un kosmosa jomā noteikusi šādas prioritātes

Prioritātes izglītības jomā:

 • Pirmsskolas izglītība un aprūpe;
 • Cīņa ar priekšlaicīgu skolas pamešanu;
 • Stratēģiskais ietvars Izglītība un apmācība 2020 - Vienotā ziņojuma 2015 pieņemšana;
 • Skolu autonomija;
 • Daudzvalodība kvalitatīvai izglītībai;
 • Profesionālā izglītība un apmācība – turpmākie pasākumi pēc Profesionālās izglītības un apmācības ministru, Eiropas sociālo partneru un Eiropas Komisijas sanāksmes š.g. 22.jūnijā (Rīgā), pieaugušo izglītība un kvalitātes nodrošināšana profesionālajā izglītībā un apmācībā;
 • Jauns Boloņas procesa posms (2015-2018);
 • Augstāko izglītību ieguvušo skaita rādītāju uzlabošana;
 • Turpmākie soļi pēc neformālās ES Izglītības ministru sanāksmes š.g. 17.martā (Parīzē).

Prioritātes jaunatnes politikas jomā:

 • Jauniešu politiskās līdzdalības veicināšana demokrātiskā dzīvē Eiropā;
 • ES Darba plāna jaunatnei 2016. – 2018.gadam apstiprināšana;
 • Vienotā ziņojuma par atjauninātā regulējuma Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā (2010-2018) ieviešanu apstiprināšana.

Prioritātes sporta jomā:

 • Fiziskās audzināšanas veicināšana skolās, it īpaši pirmsskolas vecuma bērnu motoro prasmju attīstība;
 • Duālās karjeras sportā attīstība;
 • ES pārstāvniecība un koordinācija Pasaules Antidopinga Aģentūrā (WADA).

Prioritātes zinātnes jomā:

 • Eiropas Pētniecības Telpas attīstība;
 • Pētniecības integritāte;
 • Dzimumu līdztiesība pētniecības jomā.

Prioritātes kosmosa jomā:

 • Integrēta un visaptveroša ES kosmosa stratēģija, it īpaši saistībā ar pašreizējo pamatlīgumu starp ES un ESA (Eiropas Kosmosa Aģentūra), ESA ekspertīzes piesaistīšana, ES un ESA partnerattiecību stiprināšana;
 • Turpināt strādāt pie Galileo un Copernicus programmu izpildes.

Svarīgākie datumi

ES Sporta ministru neformālā sanāksme 2015.gada 6.-7.jūlijā (Luksemburgā).

ES Konkurētspējas ministru neformālā sanāksme 2015.gada 20.-21.jūlijā (Luksemburgā).

ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padome 2015.gada 23.-24.novembrī (Briselē).

ES Konkurētspējas ministru padome 2015.gada 30.novembrī – 1.decembrī (Briselē).

Papildu informācijai par Luksemburgas prezidentūru un tās aktualitātēm iespējams sekot līdzi prezidentūras mājas lapā http://www.eu2015lu.eu.

Informācijas par Latvijas interešu pārstāvniecību ES ir pieejama LR Pastāvīgās pārstāvniecības ES mājas lapā: http://www.mfa.gov.lv/brussels.