Malta Prezidency EU

(2017.gada 1.janvāris – 30.jūnijs)

Maltas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē (turpmāk – Maltas prezidentūra) ir pēdējā no valstu trio: Nīderlande – Slovākija – Malta. Šo valstu trio galvenās prioritātes no 2016. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. jūnijam ir izaugsme, jaunas darbavietas, Eiropas Savienības (turpmāk – ES) pilsoņu brīvība, drošība, tiesiskums, Enerģētikas savienība un ES lomas stiprināšana pasaulē.

Šī būs pirmā Maltas prezidentūra ES Padomē. Malta vadīs ES Padomes darbu laikā, kad ES saskaras ar izaicinājumiem migrācijas jomā, kā arī ar Apvienotās Karalistes plānoto izstāšanos no ES (Brexit), jeb pirmās valsts izstāšanos no ES, kas rada spriedzi ES reģionā. Maltas prezidentūras ambīcijas ir lielas, tās vadošais princips būs “ne par jebkuru cenu”. Lai sniegtu savu ieguldījumu šo un citu problēmu risināšanā, Maltas prezidentūra ir izvirzījusi sešas galvenās prioritātes jomas:

o Migrācija. Kopējās Eiropas patvēruma sistēmas stiprināšana un racionalizēšana, lai veicinātu taisnīgāku migrācijas slodzi starp dalībvalstīm, kā arī Dublinas regulas pārskatīšana. Eiropas Patvēruma atbalsta biroja pārveidošana par pilntiesīgu Eiropas aģentūru. Maltas prezidentūras mērķis ir panākt visaptverošu pieeju migrācijai, iekļaujot gan iekšējos, gan ārējos aspektus. Atskats uz notikušo Valletas samitu par migrāciju. Eiropas Ārējo Investīciju plāna pabeigšana, lai veicinātu ilgtspējīgus ieguldījumus Āfrikā un kaimiņu reģionos, kā arī, lai risinātu migrācijas pamatcēloņus.

o Vienotais tirgus. Visu Eiropas dalībvalstu galvenā prioritāte paliek izaugsme un darbavietas. Termiņa pagarināšana un finansiālas kapacitātes Eiropas fonda stratēģisko ieguldījumu paplašināšana būs prioritāte Maltas prezidentūras laikā, lai palīdzētu mobilizēt privātā sektora ieguldījumus, vienlaikus gudri izlietot ierobežotos budžeta līdzekļus. Tāpat svarīgi būs viesabonēšanas tarifu cenu likvidēšana visā Eiropā, lai pilsoņi varētu sazināties ceļošanas laikā, pievērst pastiprinātu uzmanību ES tiesību aktu nodrošināšanu ar mazo un vidējo uzņēmumu problēmu risināšanu finansiālā jomā, kā arī pārskatīt Energoefektivitātes paketi, strādāt pie vienošanās sniegt bezmaksas Wi-Fi visās Eiropas pilsētās un ciemos, stiprināt energoapgādes drošību visiem pilsoņiem ES, īpaši krīzes situācijās.

o Drošība. Turpināt cīņu ar terorisma apkarošanu, izmantojot ES politikas ciklu, turpināt cīņu pret smagiem noziegumiem un organizēto noziedzību, turpināt cīņu pret terorisma finansēšanu, izmantojot likumdošanas failus. Turpināt progresēt pie ES sistēmas izveidošanas, kas reģistrētu ieceļošanu un izceļošanu trešo valstu pilsoņiem, veicinot iekšējo drošību.

o Sociālā iekļaušana. Maltas prezidentūra centīsies panākt progresu jautājumos, kas saistīti ar dzimumu līdzsvaru un vardarbības apkarošanu, veicinot paraugprakses apmaiņu un informācijas apmaiņu par esošo tiesību aktu, politiku un stratēģiju īstenošanu.

o Eiropas Kaimiņpolitika. Īpaša uzmanība tiks pievērsta ES dienvidu kaimiņvalstīm, Lībijas stabilizēšana. Maltas prezidentūra atbalstīs ES un starptautiskos centienus, lai atsāktu miera procesus Tuvajos Austrumos starp Izraēlu un Palestīnu. Turpināt sarunas par sadarbību ar Tunisiju, t.sk. par sadarbību tirdzniecības jomā. Veicināt ES un starptautiskos centienos risināt Sīrijas konfliktu.

o Jūrlietas. Internacionālā Okeānu pārvaldība būs Maltas prezidentūras darba kārtībā, kuras mērķis būs virzība uz saskaņotāku, visaptverošu un efektīvu ES politiku, lai uzlabotu starptautisko okeāna pārvaldības sistēmu. Uzsākt Rietumu Vidusjūras baseina iniciatīvu jau 2017.gada sākumā, lai uzlabotu jūrniecības pārvaldību ar mērķi panākt vienlīdzīgus konkurences apstākļus reģionā.

o Horizontālā tēma. diskusija par ikgadējo pārskata pieaugumu padomē, kuras vadošā tēma “Uzlabot sociālekonomisko klimatu labākai Eiropai”, Valstu specifisko rekomendāciju (CSRs) pieņemšana.

Maltas prezidentūra izglītības, jaunatnes politikas, sporta, zinātnes un kosmosa jomā noteikusi šādas prioritātes:

Prioritātes izglītības jomā

• Dažādības veicināšana gan formālajā, gan neformālajā izglītībā, kā arī augstas kvalitātes izglītības nodrošināšana visiem
• Jaunā prasmju programma Eiropai (Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūra, Europass).

Prioritātes sporta jomā

• Sociālā integrācija un brīvprātīgais darbs sportā
• Nākamā ES Sporta darba plāna izstrāde
• ES pozīcijas koordinēšana Pasaules Antidopinga aģentūras sanāksmēm (WADA)

Prioritātes jaunatnes jomā

• Prasmes dzīvei un darbam, īpaši jauniešiem ar atstumtības risku
• Strukturētā dialoga V cikla ieviešanas instrumenti – “Gatavs dzīvei, gatavs sabiedrībai – ļaujot visai jaunatnei iesaistīties daudzveidībā, vienotā un integrējošā Eiropā”
• Darbs pie Eiropas Jaunatnes stratēģijas vidus posma izvērtējuma
• (Iesp.) Darbs arī pie Eiropas Solidaritātes korpusa jautājuma

Prioritātes zinātnes jomā

• Pētniecības un inovāciju partnerības stiprināšana Vidusjūras reģionā:

o Lēmuma pieņemšana par ES iesaistīšanos partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā “PRIMA”
o “Valetas deklarācija par sadarbības stiprināšanu pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā” – pieņemšana EUROMED valstu ministru konferencē 2017.gada 4.maijā, Valetā.

• Pētniecības un inovācijas monitoringa un ziņošanas racionalizēšana – plānota Padomes secinājumu pieņemšana.

Prioritātes kosmosa jomā

• Eiropas kosmosa stratēģija - plānota Padomes secinājumu pieņemšana.

Svarīgākie datumi

ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padome 2017.gada 17.februārī (Brisele)

ES Konkurētspējas ministru padome 2017.gada 21.februārī (Brisele)

Neformālā ES Konkurētspējas (pētniecības) ministru sanāksme 2017.gada 3.maijā (Malta)

ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta padome 2017.gada 22.-23.maijā (Brisele)

ES Konkurētspējas ministru padome 2017.gada 30.maijā (Brisele)

Papildu informācijai par Maltas prezidentūru ES Padomē un tās aktualitātēm iespējams sekot līdzi prezidentūras mājas lapā http://www.eu2017.mt

Informācija par Latvijas interešu pārstāvēšanu ES ir pieejama LR Pastāvīgās pārstāvniecības ES mājas lapā: http://www.mfa.gov.lv/brussels

Ar Maltas prezidentūras ES Padomē sešu mēnešu programmu var iepazīties šeit: https://www.eu2017.mt/en/Documents/NationalProgramme_EN.pdf