ERAF pilns nosaukumsES logo pilns

Sauklis

E-pakalpojumi

Izglītības un zinātnes ministrija Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) darbība ietvaros nodrošina šādus e-pakalpojumus:

Informācijas sniegšana par izglītības procesu
VIIS tiek nodrošināta informācijas uzkrāšana par izglītības procesu, informācija tālākai lietošanai tiek nodota uz replikācijas datubāzi. Citas informācijas sistēmas (t.sk. Rīgas domes informācijas sistēmas) nodrošina e-pakalpojumu šīs informācijas izmantošanai izglītojamajiem, viņu vecākiem un pedagogiem.

Informācijas sniegšana par mācību programmu licencēšanu un akreditāciju un izglītības iestāžu akreditāciju
VIIS nodrošina datu ievadi un apstrādi, izmantojot mācību programmu licencēšanas un akreditācijas procesus sistēmā, kā arī iestāžu akreditācijas. Izmantojot VIIS ievadīto informāciju, IKVD tālāk sniedz e-pakalpojumu par mācību programmu licencēšanu un akreditāciju, kā arī izglītības iestāžu akreditāciju potenciālajiem studentiem, viņu vecākiem un citām ieinteresētām personām.

Izglītojamo sasniegumu informācijas sniegšana augstskolu vienotai uzņemšanas sistēmai (AVUS)
E-pakalpojuma ietvaros AVUS iegūst VIIS pieejamos personas izglītības dokumentus un mācību sasniegumu informāciju, kas tiek izmantota reflektantu atlases procesiem. Attiecīgās informācijas uzkrāšanu nodrošina Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma, no kuras tiek padota visa ar pārbaudes rezultātiem saistīta informācija uz replikācijas datubāzi. Datubāzē uzkrātā informācija tālāk tiek izmantota AVUS e-pakalpojuma nodrošināšanai.

Informācijas sniegšana par nemācošiem bērniem
E-pakalpojuma ietvaros no Iedzīvotāju reģistra tiek importēts saraksts ar obligāto mācību uzsākšanas vecumu sasniegušajiem bērniem. Informācija VIIS sistēmā tiek apstrādāta un regulāri atjaunota Nemācošo bērnu reģistrā, papildinot reģistru ar bērniem, kam nav konstatētas aktīvas piederības izglītības iestādēm. Iestādēs nereģistrēto bērnu kontroli veic pašvaldības, kas nodrošina ar kontroli saistītos pasākumus, piemēram bērnu meklēšanu, situācijas noskaidrošanu, meklēšanas statusa definēšanu.

Izglītības un zinātnes ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu sniegto pakalpojumu izpildes rādītāji 2018. gadā (.xlsx)