Latvijas izglītības sistēmai esam izvirzījuši trīs kritērijus: izglītības kvalitāte, pieejamība un izmaksu efektivitāte. Lai paaugstinātu kvalitāti vispārējā izglītībā un nodrošinātu pilnvērtīgu atbalstu skolēniem, izveidots pedagogu atalgojuma jaunais modelis. Pilnveidotā atalgojuma sistēma piesaistīs skolām jauno paaudzi un konkurētspējīgus skolotājus. Valsts finansējums izglītībai tiks izmantots efektīvāk, caurskatāmāk un godīgāk.

Ieviešot jaunu, kompetencēs balstītu izglītības saturu, 157 Latvijas skolās īstenojam pilotprojekts digitālo prasmju agrākai apguvei. Lai uzlabotu skolēnu sasniegumus eksaktajos mācību priekšmetos, kopš mācību gada sākuma organizējam valsts diagnosticējošos darbus matemātikā 8. klasē un dabaszinātnēs 9. klasē. Esam uzsākuši agrāku svešvalodu apguvi sākumskolā, šajā mācību gadā jau 1. un 2. klases skolēni apgūst pirmo svešvalodu. Svešvalodu centralizētais eksāmens aizstāts ar starptautisku testēšanas institūciju pārbaudījumu.

Pilnveidojot skolu tīklu, noteikti kritēriji minimālajam skolēnu skaitam 10. klases atvēršanai. Tas sekmēs kvalitatīvu vidējo izglītību un efektīvu finanšu resursu izmantošanu.

Kopš mācību gada sākuma valsts apmaksātas brīvpusdienas saņem arī 4. klases skolēni. Iepriekšējā mācību gadā brīvpusdienas saņēma pirmo trīs klašu skolēni. Skolēnu ēdināšanai 2015.gadā piešķirti 17,7 miljoni eiro.

Turpinot profesionālās izglītības satura reformu un darba vidē balstītu mācību pilnveidi, pieņemti Profesionālās izglītības likuma grozījumi, kas paredz izveido skolās padomdevēju institūciju – konventu un sadarboties ar nozaru ekspertu padomēm. Tas ļaus elastīgāk un ātrāk reaģēt uz darba tirgus izmaiņām. ERAF projekta ietvaros sakārtojam un modernizējam profesionālās izglītības iestāžu infrastruktūru. 2015. gadā pabeigta deviņu profesionālās izglītības kompetences centru renovācija– modernizēts Ventspils tehnikums, Jelgavas tehnikums, Ogres tehnikums, Rīgas Valsts tehnikums, Smiltenes tehnikums, Valmieras tehnikums, Daugavpils Būvniecības tehnikums un Daugavpils tehnikums.

Esam uzsākuši jauna trīs pīlāru augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanu. Jaunais modelis paredz pamata finansējumu studiju procesam un pētniecībai, snieguma finansējumu par studiju un pētniecības rezultātiem un inovāciju finansējumu nākotnes attīstībai un izglītības iestāžu specializācijai. Jau šogad papildu finansējumu saņems tās augstskolas, kuras ir sekmīgas pētniecībā, iesaistot studentus un jaunos zinātniekus. 2015. gadā šim mērķim paredzēti 5,5 miljoni eiro.

Kopš 2015. gada jūlija studiju programmu licencēšanu un augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditāciju veic  neatkarīga organizācija – Akadēmiskās informācijas centrs, kuram līdz 2018. gadam jāiekļaujas starptautiskajā Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā EQUAR, palielinot uzticamību Latvijas augstākajai izglītībai un tajā iegūtajiem diplomiem.

Esam izstrādājuši  zinātniskās darbības monitoringa sistēmu, kas ļaus novērtēt publisko ieguldījumu ietekmi zinātnē, tehnoloģiju attīstībā un inovācijās. Tas ir  būtisks priekšnosacījumi ES fondu finansējuma saņemšanai struktūrfondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā, lai palielinātu Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti/ veiktspēju. Turpinām zinātnes strukturālo reformu, veidojot lielākas un spēcīgākas, starptautiski konkurētspējīgas zinātniskās institūcijas ar augstāku pētniecības veiktspēju. Atbalsts zinātnisko institūciju iniciētajām reformām 2015. gadā ir 9,9 miljoni eiro.

2015. gada janvārī Latvija oficiāli kļuvusi par Eiropas Kosmosa aģentūras sadarbības valsti. Tagad Latvija var īstenot nozīmīgus un inovatīvus projektus kosmosa zinātnē, zemes novērošanā un izglītībā.

Cīņai pret manipulācijām ar sporta sacensībām, kā arī sporta sacensību organizēšanas kārtības pilnveidei esam izstrādājuši priekšlikumus grozījumiem Sporta likumā.

Sporta treneru atalgojums, pārskatot sporta nozares prioritātes un sakārtojot finanšu sadales sistēmu, pēdējo trīs gadu laikā ir trīskāršojusies. Kopš šā gada septembra valsts dotācija sporta skolu treneru darba samaksai nodrošināta 100 procentu apmērā.

Veicināta latviešu valodas apguve, sešās ārvalstu universitātēs sniegts atbalsts latviešu valodas un kultūras studiju lektorātam, atbalsts 28 nedēļas nogales skolām Eiropā un 14 skolām ASV, Austrālijā un Kanādā, kā arī Austrumu diasporā. Piecu gadu laikā astoņas reizes palielinājies skolēnu skaits, kuri saņēmuši atbalstu valodas apguvē, bet finansējums  pieaudzis vairāk nekā piecas reizes.

Kopā ar sadarbības partneriem īstenojām starpnozaru iniciatīvu Jauniešu Garantija, palīdzot jauniešiem atgriezties izglītības sistēmā vai iekļauties darba tirgū, sekmējot jauniešu bezdarba mazināšanu un viņu konkurētspējas uzlabošanu.

Prezidentūras laikā ES Padomē apstiprināta Eiropas pētniecības telpas ceļakarte turpmākajiem pieciem gadiem, nosakot aktivitātes, kas varētu sniegt vislielākos ieguvumus zinātnei, pētniecībai un inovācijām Eiropā, organizēta Eiropas Kosmosa Expo izstāde, kas bijusi otrā apmeklētākā Eiropā. 

3 pīlāru finansējums