MK 2014.gada 26.maija noteikumi Nr.265 "Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums" [ārēja saite]

MK 2013.gada 5.novembra Nr.1243 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam" [ārēja saite]

MK 2011.gada 15.marta noteikumi Nr.188 "Noteikumi par kārtību, kādā biedrības ierakstāmas jaunatnes organizāciju sarakstā, un sarakstā iekļaujamām ziņām" [ārēja saite]

MK 2008.gada 16.decembra noteikumi Nr.1047 "Jaunatnes lietu speciālistu apmācības kārtība" [ārēja saite]