Apvārsnis Eiropa ir topošā ES pētniecības un inovācijas (P&I) programma 2021.-2027. gada periodam, kas turpinās līdzšinējo programmu Apvārsnis2020.

Apvārsnis Eiropa ietvaros pētniecībai un inovācijai paredzēts novirzīt 100 mljrd. EUR, un tās fokusā būs Eiropas integritātes stiprināšana, klimata pārmaiņu jautājumu risināšana un ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšana, un Eiropas globālās konkurētspējas sekmēšana.
ApvārsnisEiropas pamatā izvirzīts 3 pīlāru modelis, kura ietvaros tiks atbalstīta Atvērtā zinātne, Globālo izaicinājumu risināšana un rūpniecības konkurētspēja un Atvērtā inovācija, papildus atbalstot arī Eiropas pētniecības telpas stiprināšanu.

ApvārsnisEiropa struktūra

1ApvrsnisEiropa struktra

Pīlārā “Globālo izaicinājumu risināšana un rūpniecības konkurētspēja” pētniecība un inovācija tiks atbalstīta 2 paralēlās pieejās: misiju-orientēti projekti un tematisko klasteru partnerību projekti.

Pašlaik ir izvirzītas 5 misiju tematiskās jomas, kuras katras ietvaros tiks identificētas konkrētas misiju tēmas:

 • Pielāgošanās klimata pārmaiņām, ieskaitot sociālo transformāciju;
 • Vēzis;
 • Veselīgi okeāni, jūras, piekrastes un iekšzemes ūdeņi;
 • Klimatneitrālas un viedas pilsētas;
 • Augsnes veselība un pārtika.

Papildinformācija:
Misiju-orientētas pētniecības pieejas skaidrojums (eng) (ārēja saite)

Pašlaik ir izvirzīts priekšlikums 6 tematiskajiem klasteriem, kurā katrā tiek plānotas vairākas tematiskās partnerības:

 • Veselība (7 partnerības);
 • Digitālā joma, rūpniecība, kosmoss (10 partnerības);
 • Klimats, enerģija un mobilitāte (9 partnerības);
 • Pārtika, bioekonomika, dabas resursi, lauksaimniecība un vide (8 partnerības);
 • Kultūra, radošums un iekļaujoša sabiedrība (tiks precizēts);
 • Civilā aizsardzība sabiedrībai (tiks precizēts).

Papildus ir izvirzīti 10 partnerību kandidāti - galvenokārt Eiropas Inovācijas un tehnoloģiju institūta (EIT) tematiskās platformas.

Papildinformācija:

ApvārsnisEiropa misiju un tematisko partnerību kandidātu saraksts (eng) (ārēja saite)
ApvārsnisEiropa orientācijas dokuments un tematisko klasteru vispārīgi apraksti (eng) (ārēja saite)

Viens no galvenajiem programmas Apvārsnis Eiropa horizontālajiem principiem būs Atvērtās zinātnes princips ar mērķi veicināt sameklējamu (findable), pieejamu (accessible), atkalizmantojamu (reusable) un savstarpēji savietojamu (interoperable) (apvienoti– FAIR) datu plašu izmantošanu.

Pašlaik notiek Programmas stratēģiskā plānošana un sagatavotā priekšlikuma apspriešana Eiropas Padomē un Eiropas parlamentā, ekspertu grupu veidošana misijām, kā arī tematisko partnerību identificēšana. Aktuālā informācija  - Eiropas Komisijas tīmekļvietnē.

Apvārsnis Eiropa stratēģiskās plānošanas norise (2018-2021)

2ApvrsnisEiropa stratisks plnoanas procesa norise

Informatīvi materiāli:

EK Informatīvā prezentācija par ApvārsnisEiropa 2021-2027

EK priekšlikums Apvārsnis Eiropa 2021-2027 programmai 

EK Pētniecības un inovāciju direktorāta organizatoriskā struktūra (.pdf)

Vienošanās starp Eiropas Padomi un Eiropas Parlamentu (.pdf)