Fundamentālo un lietišķo pētījumu programma (FLPP) ir valsts budžeta finansēta pētniecības programma, kura tiek īstenota ar mērķi radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas visās zinātņu nozarēs atbilstoši Latvijas prioritārajiem virzieniem zinātnē, vienlaikus veicinot pētniecības cilvēkkapitāla attīstību. Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas tiek organizētas atvērta projektu konkursa pieteikumu veidā, kur pētniecības tēmas definē zinātnieki.

Valsts pētījumu programmas kā valsts pasūtījums zinātnē ir instruments, ar kura palīdzību tiek identificēti un pētīti Latvijas ilgtspējai un attīstībai nozīmīgākie jautājumi, kuru risināšanai nepieciešams fokusēt Latvijas zinātnisko institūciju darbu. Tāpēc ir svarīgi nodrošināt, ka valsts stratēģiski investē budžeta līdzekļus zinātniskajā darbībā, lai radītu labvēlīgus apstākļus Latvijas ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai, tajā skaitā valsts drošībai un ekonomiskās izaugsmes stimulēšanai, sabiedrības attīstībai un kultūras mantojuma saglabāšanai.

Līdz 2018. gadam valsts pētījumu programmas finansēja tikai IZM, bet 2018.gada 21.jūnijā pieņemtie grozījumi Zinātniskās darbības likumā valsts pētījumu programmas ļauj īstenot un finansēt arī nozaru ministrijām.

Sākot ar 2018. gadu IZM īsteno divas valsts pētījumu programmas “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai ” (programmas kopējais finansējums ir 3,1 miljons eiro) un “Latviešu valoda” (programmas kopējais finansējums ir 3,1 miljons eiro).

2018. gadā Ekonomikas ministrija uzsāka īstenot valsts pētījumu programmu “Enerģētika” (programmas kopējais finansējums ir 6 miljoni eiro).

Valsts pētījumu programmu vizuālā identitāte (sākot ar 2018. gadu)
Grafiskajā standartā ietverta jaunās vizuālās identitātes koncepcija un pamatelementi, lietošanas pamatprincipi, noteikumi un ieteikumi, atspoguļoti izstrādātie dokumenti, kuros lietota jaunā identitāte, iekļauti dažādi ilustratīvi piemēri, kas lietojami, veidojot informatīvo materiālu, kā arī pasākumu noformējumu. Valsts pētījumu programmas grafiskās identitātes izstrādātājs ir Izglītības un zinātnes ministrija.

Grafiskā identitāte
Grafiskā zīme (RGB)
Grafiskā zīme drukai (CMYK)
Prezentācijas noformējums
Dokumenta noformējums

ES struktūrfondu finansētas pētniecības programmas

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts (SAM 1.1.1.1.) jauno zinātnieku (pēcdoktorantu) pētniecības kapacitātes un karjeras attīstībai.

Praktiskas ievirzes pētījumu programma (SAM 1.1.1.2.) uz komercializāciju vērstu pētniecības projektu īstenošanai.

Inovāciju granti studentiem (SAM 1.1.1.3.) līderības, inovācijas un uzņēmējspēju attīstība studējošajiem un inovatīvu ideju izstrāde sadarbībā starp augstskolām un uzņēmumiem.

Apvārsnis 2020 (Horizon 2020)

Apvārsnis 2020 ir lielākā ES pētniecības un inovāciju programma, kuras ietvaros laika periodā no 2014. -2020. gadam pētniecības organizācijām, uzņēmumiem un publiskās pārvaldes iestādēm ir pieejams finansējums 80 miljardu eiro apjomā. Apvārsnis 2020 apvieno dažādus ES pētniecības un inovācijas finansēšanas instrumentus vienotā programmā. Programma ir vērsta uz to, lai zinātniskos atklājumus pārvērstu inovatīvos produktos un pakalpojumos, kas radītu jaunas iespējas uzņēmējdarbībai un uzlabotu cilvēku dzīvi. Apvārsnis 2020 stiprina ES zinātnes un tehnoloģijas bāzi un rūpniecisko konkurētspēju nākotnē un stimulē ekonomisko attīstību, ar mērķi veidot viedāku, ilgtspējīgāku un iekļaujošāku sabiedrību Eiropā.
Vairāk informācijas Valsts izglītības attīstības aģentūras tīmekļvietnē.

Citas Apvārsnis 2020 pētniecības programmas

Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās (1.1.1.5.), stiprinot Nacionālā kontaktpunkta kapacitāti, nodrošinot informatīvā un finansiālā atbalsta pasākumus projektu sagatavošanai un īstenošanai.

Baltijas pētniecības programma

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gadam programmas “Pētniecība un izglītība” ietvaros tiks īstenotas trīs aktivitātes “Pētniecība”, “Stipendijas” un “Inovācijas centri”. Aktivitāte “Pētniecība” tiek īstenota Baltijas pētniecības programmas veidā, un tā paredzēta starptautiskās sadarbības un ilgtspējīgu daudzpusējo attiecību attīstīšanai un stirpināšanai starp Norvēģiju, Īslandi un Lihtenšteinu un Baltijas valstīm - Latviju, Igauniju, Lietuvu. Baltijas pētniecības programmas mērķis ir attīstīt pētniecības kapacitāti un kompetenci un sekmēt turpmāko sadarbību Baltijas pētniecības programmas kopējais budžets ir 22 milj. eiro, un to plānots īstenot trīs atklātu konkursu veidā. 2018. gadā tika izsludināts pirmais konkurss Igaunijā, 2019. gada otrajā pusē tiks izsludināts konkurss Latvijā un Lietuvā.Sadarbības projektus pētniecībā varēs īstenot līdz 2024. gada 30. aprīlim.