Zinātnes politika

Zinātnes politika Latvijā tiek veidota saskaņā ar Latvijas Viedās specializācijas stratēģiju (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3)).

Zinātnes politikas mērķis ir stiprināt Latvijas pētniecības un inovāciju kapacitāti prioritārajos virzienos zinātnē un viedās specializācijas jomās, lai stimulētu tautsaimniecības transformāciju uz efektīvāku resursu izmantošanu un jaunu, augstākas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu radīšanu.

Šī mērķa sasniegšanai, palielinot investīcijas un mazinot institucionālos šķēršļus, tiek veidota inovācijas sistēma, kas veicina pētniecības cilvēkkapitāla un infrastruktūras atjaunotni, rada jaunas zināšanas un stimulē tehnoloģisko progresu tautsaimniecībā.

Prioritārie virzieni zinātnē 

Prioritārie virzieni zinātnē tiek noteikti ar mērķi fokusēt zinātnisko darbību uz Latvijas ilgtspējai un attīstībai stratēģiski svarīgiem jautājumiem, tam paredzot valsts budžeta finansējumu. Prioritāros virzienus zinātnē valdība nosaka reizi četros gados. Prioritārie virzieni zinātnē tiek īstenoti pētniecības projektu veidā fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas (FLP) un valsts pētījumu programmu (VPP) ietvaros.

Lai definētu prioritāros virzienus zinātnē 2018. - 2021. gadam, Izglītības un zinātnes ministrija veica pētījumu, kura ietvaros tika apkopoti nozaru ministriju, profesionālo nozaru asociāciju, nevalstisko organizāciju un nozaru vadošo uzņēmumu viedokļi par sabiedrībai aktuālajiem un būtiskajiem nozaru izaicinājumiem, kā arī nepieciešamo zināšanu bāzi un cilvēkkapitālu nozares attīstībai.

 999

Par prioritārajiem virzieniem zinātnē 2018. – 2021. gadā (.pdf)

Nozaru ministriju, profesionālo nozaru asociāciju, nevalstisko organizāciju un nozaru vadošo uzņēmumu atzinumu apkopojums (.pdf)

Pētījuma analītiskais ziņojums (.pdf)

Iedzīvotāju aptauja par Latvijas zinātnes prioritātēm 2018. – 2021. gadam - kopsavilkums (.pdf)

Diskusiju videomateriāli

Prioritārie virzieni zinātnē 2018. – 2021. gadā un kapacitātes veidošana ES SF finansētajās programmās

Zinātnisko institūciju starptautiskais izvērtējums

Zinātnes politikas plānošanas dokumenti

 Zinātniskās darbības likums (ZDL)

 Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovāciju pamatnostādnes 2014. -2020. gadam (ZTAIP)

Viedās specializācijas stratēģija (RIS3)

Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) monitoringa ziņojums

 

 Viedās specializācijas stratēģija

Viedās specializācijas stratēģija (RIS3) ir nacionāla mēroga pētniecības un inovāciju stratēģija tautsaimniecības transformācijai, kas paredz pastāvīgu konkurētspējas priekšrocību atrašanu, stratēģisku prioritāšu izvēli un tādu politikas instrumentu veidošanu, kas maksimāli atraisa valsts uz zināšanām balstīto attīstības potenciālu, tādējādi sekmējot ekonomisko attīstību.