ERAF pilns nosaukumsES logo pilns

Sauklis

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) 2015.gada 15.decembrī ir pabeigusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansēto projektu „Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide” (projekts) (Vienošanās Nr.2010/0239/2DP/2.1.1.3.2./10/IPIA/VIAA/001) īstenošanu.

2015.gada 3.ceturksnī tika pabeigta divu projekta mērķa sasniegšanai svarīgāko risinājumu ieviešana - Akadēmiskā datu pārraides tīkla ieviešana un koplietošanas datu centra izveide. Akadēmiskā datu pārraides tīkla ieviešanas ietvaros ir piegādātas un uzstādītas maģistrālā datu pārraides tīkla iekārtas un izveidots akadēmiskais datu pārraides tīkls, kas savieno maģistrālā datu pārraides tīkla piekļuves mezglus Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Salaspilī, Valmierā, Jelgavā, Liepājā un Ventspilī. Akadēmiskā datu pārraides tīkla ekspluatācija tika uzsākta 2015.gada jūlija beigās, veicot pirmo partneru institūciju pieslēgšanu tīklam, kas tiks turpināta arī pēc projekta beigām. Partnerinstitūciju pieslēgumi akadēmiskajam datu pārraides tīklam dod iespēju partneriem izmantot koplietošanas resursus un pakalpojumus, piekļūt starptautiskajiem akadēmiskajiem datu pārraides tīkliem un internetam. Savukārt mūsdienu prasībām atbilstošs akadēmiskā tīkla koplietošanas datu centrs tika izveidots Rīgas Tehniskās universitātes telpās Rīgā, Ķīpsalas ielā 6B (iepriekš – Āzenes iela 16), kur atrodas arī centrālais akadēmiskā datu pārraides tīkla piekļuves mezgls. Akadēmiskais tīkla koplietošanas datu centra atklāšana notika 2015.gada septembrī, nodrošinot iespēju turpmāk projekta partneriem savus skaitļošanas un datu glabāšanas resursus izvietot arī šajā mūsdienu prasībām atbilstošajā datu centrā.

2015.gada augustā aprīlī tika parakstīts līgums ar SIA “Uniso” par Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas (NZDIS) izveides 1.posma realizāciju. Projekta mērķa sasniegšanai būtiskie NZDIS izveides 1.posma realizācijas darbi tika pabeigti plānotajā termiņā – līdz 2015.gada 7.decembrim. Tā rezultātā būs iespējams elektroniskā veidā vienuviet apkopot informāciju par zinātniskajām un akadēmiskajām institūcijām, to personālu, piešķirto finansējumu, projektiem un to rezultātiem. Paredzams, ka turpmāk zinātniskajām institūcijām būs iespējams zinātniskās darbības pārskatus iesniegt elektroniskā formā, t.sk., nodot informāciju no savām informācijas sistēmām izmantojot sistēmu saskarnes. Atkārtotas informācijas iesniegšanas vairākās sistēmās mazināšanai, tiks nodrošināta zinātnisko institūciju jau iesniegtās informācijas izgūšana arī no tām, piemēram, Valsts izglītības informācijas sistēmas. Publiskai lietošanai NZDIS tiek plānots nodot pēc zinātnisko un akadēmisko institūciju aktuālās informācijas apkopošanas un ievades pabeigšanas 2016.gada pirmajā pusgadā.    

2015.gadā visiem projekta partneriem tika nodrošināta piekļuve daudznozaru citēšanas indeksu datu bāzei “Science Direct” un citēšanas indeksu datu bāzei “Scopus”. Piekļuve šīm datu bāzēm visiem projekta partneriem tiks nodrošināta arī 2016.gadā un turpmāk visā projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšanas laikā.

Papildus tam, noslēdzot ar partneriem vienošanās pie projekta sadarbības līgumiem par partneru infrastruktūras pilnveidošanai nepieciešamo elementu iegādi projektā, to uzturēšanu un ilgtspējas nodrošināšanu 10 gadus pēc projekta beigām, līdz pat projekta beigām tika nodrošināta arī būtiska projekta partneru IKT infrastruktūras uzlabošana, projekta partneriem piegādājot Campus datu pārraides tīkla iekārtas un bezvadu tīklu iekārtas, zinātniskās programmatūras licences, skaitļošanas aparatūru u.c.

Projekts tika realizēts ar ERAF finansiālu atbalstu. Projekta kopējās izmaksas - 15 102 878 euro, kur finansējumu 14 960 591 euro apmērā ir piešķīris ERAF. 

 

15.12.2015