prezydencja logo Polija 2011

Polijas prezidentūras prioritātes izglītībā, zinātnē, sportā, jaunatnes lietās un kosmosa politikas jomās
(2011.gada 1.jūlijs – 31.decembris)

Ar Polijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē darbu uzsāk prezidentūru trio, kurā ietilpst Polija, Dānija un Kipra. Prezidentūru trio stratēģisku nozīmi piešķir Eiropas Savienības ilgtermiņa mērķu sasniegšanai līdz 2020.gadam un Eiropas Savienības lomas stiprināšanai pasaules mērogā.

Polijas prezidentūra kā stratēģisko ietvaru noteikusi trīs prioritātes: Eiropas integrāciju kā izaugsmes avotu, drošu Eiropu un Eiropu, kas iegūst no atvērtuma.

Eiropas integrācijas kā izaugsmes avota ietvaros uzmanība tiks pievērsta Eiropas Savienības finansiālajam ietvaram pēc 2013.gada, Vienotā tirgus stiprināšanai un Eiropas intelektuālā kapitāla attīstīšanai.

Eiropas drošību (ēdiena, enerģijas un aizsardzības) Polijas prezidentūra plāno veicināt ar Eiropas Savienības ekonomiskās pārvaldības stiprināšanu, Ārējās enerģijas politikas stiprināšanu un reformām Kopējā lauksaimniecības politikā.

Pēc Polijas prezidentūras domām, būtiski Eiropas attīstību ietekmē sadarbība ar trešajām valstīm, tādēļ tiek izcelta Eiropas atvērtības nozīme. Kā prioritārie pasākumi tiek virzīti Austrumu partnerība, sadarbība ar Ziemeļāfrikas valstīm, Eiropas Savienības paplašināšanās, t.sk., Pievienošanās līguma parakstīšana ar Horvātiju, kā arī jauna sadarbības ietvara izveidošana starp Eiropas Savienību un Krieviju.

Informācija par Latvijai būtiskākajiem jautājumiem Polijas prezidentūras laikā 2011.gada otrā pusē pieejama Ārlietu ministrijas mājas lapā.

Polijas prezidentūra izglītībā, zinātnē, sportā un jaunatnes politikas jomā noteikusi šādas prioritātes:

Izglītība

1) Eiropas Savienības stratēģisko dokumentu – „ES 2020” stratēģija un tās pamatiniciatīvas „Jaunatne kustībā” un  „Jaunas prasmes un jaunām darbavietām”, kā arī Stratēģiskajai sistēmai Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā („IA 2020”) un Eiropas Komisijas paziņojums par augstskolu modernizāciju (2011.gada 3.ceturksnī) – kontekstā, Polijas prezidentūra izvirzījuši šādas prioritātes izglītības jomā:

    a) Izglītības mobilitāte un mobilitātei nepieciešamās prasmes, t.sk., valodu;

    b) Augstskolu modernizācija.

2) „ES 2020”: stratēģiskie mērķi un pamatiniciatīvas;

3) „IA 2020” otrā cikla prioritātes;

4) Nākamās paaudzes Eiropas Savienības programmas izglītības un apmācības jomā;

5) Atjaunota darba kārtība 2012.-2014.gadam pieaugušo izglītības ieguldījuma palielināšanai „ES 2020” stratēģijā.

Zinātne

1) Polijas prezidentūra paredz pievērsties Eiropas intelektuālā kapitāla kā vienam no galvenajiem ES ekonomiskās izaugsmes un konkurētspējas veidotājfaktoriem jautājumam. Plānots šos jautājumus risināt šādās dimensijās:

    a) cilvēkkapitāls – potenciāls, kas ieslēgts cilvēkos

    b) strukturālais kapitāls – potenciāls, kas ieslēgts infrastruktūrās

    c) sociālais kapitāls – sabiedrības potenciāls

    d) attiecību kapitāls – starptautiskā perspektīva;

2) vienkārša un harmoniska nākamā ietvarprogramma zinātnei un inovācijai Horizonts 2020;

3) lielāka sinerģija starp ES Kohēzijas politiku un Horizonts 2020.

Sports

1) Izstrādāt ES sadarbību sporta jomā, jo šī būs pirmā Eiropas Savienības Padomē prezidentūra, kas strādā saskaņā ar jauno ES Darba plānu sportā, kas pieņemts 2011 maijā. Polijas prezidentūras laikā tiks uzsāktas diskusijas par integrācijas sportā riskiem, galvenokārt koncentrējoties uz to, ko rada korupcija;

2) Saskaņā ar ES 2020 stratēģiju, Polijas prezidentūra pievērsīsies sociālajai un ekonomiskajai dimensijai sportā, uzsverot jautājumus, kas saistīti ar sociālo atstumtību un būtiski ietekmē sporta ekonomiku;

3) Izstrādāt jaunas sporta iniciatīvas. Polijas prezidentūras laikā plānots pieņemt dokumentus par brīvprātīgo darbu un pārstāvību sportā un ES nostājas koordināciju Pasaules Antidopinga aģentūras (WADA) sanāksmē.

Jaunatnes politika

Polijas prezidentūras noteiktā prioritāte: Jaunatne un pasaule.

Prioritātes īstenošanai ir izvirzīti šādi mērķi:

1) veicināt Eiropas Savienības valstu un Austrumeiropas un Kaukāza valstu jauniešu sadarbību, īpaši sekmējot viņu mobilitāti;

2) paaugstināt izpratni par jauniešu situāciju un jaunatnes politiku Austrumeiropas un Kaukāza valstīs Atjaunotā regulējuma Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā 2010. – 2018.gadam kontekstā;

3) nodrošināt diskusijas par jaunatnes programmas 2014. – 2020.gadam ietvaru.

Lai sasniegtu noteiktos mērķus, ir īstenojamas šādas darbības:

  •     turpināt strukturēto dialogu par jauniešu līdzdalību un sadarbību ar Austrumeiropas un Kaukāza valstīm;
  •     sekmēt stingru jaunatnes politikas starpnozaru sadarbību;
  •     veicināt informācijas apriti par finanšu instrumentiem un programmām, kas atbalsta Eiropas Savienības valstu jauniešu sadarbību ar Austrumeiropas partnerības valstīm.

Polijas prezidentūras laikā plānotās Eiropas Komisijas iniciatīvas:

Eiropas Komisijas paziņojums par augstskolu modernizāciju – plašāka informācija EK mājas lapā (EN)

Eiropas Komisijas priekšlikums par nākamo ietvarprogrammu zinātnei un inovācijai Horizonts 2020 (plānots 2011.gada beigās)

Eiropas Komisijas Zaļā grāmata par Vienoto stratēģisko ietvaru – pieejama EK mājas lapā (LV)

Eiropas Komisijas paziņojums „Eiropas dimensijas sportā attīstība”

Svarīgākie datumi

ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padome:

  • 2011.gada 13.-14.oktobrī (neformālā sporta ministru sanāksme Krakovā, Polijā);
  • 2011.gada 28.-29.novembrī (Briselē, Beļģijā).

ES Konkurētspējas ministru padome:

  • 2011.gada 20.-22.jūlijā (neformālā Konkurētspējas ministru padome Sopotā, Polijā);
  • 2011.gada 29.-30.septembrī (Briselē, Beļģijā);
  • 2011.gada 5.-6.decembrī (Briselē, Beļģijā).

Papildu informācijai par Polijas prezidentūru un tās aktualitātēm iespējams sekot līdzi prezidentūras oficiālajā mājas lapā http://pl2011.eu/en.

Informācija par Latvijas interešu pārstāvniecību ES ir pieejama LR Pastāvīgās pārstāvniecības mājas lapā: http://www.am.gov.lv/brussels.