romanialogo

(2019. gada 1. janvāris – 30. jūnijs)

Rumānijas prezidentūra ES Padomē (turpmāk – prezidentūra) pārņem rotējošo prezidentūru no Austrijas, iezīmējot būtisku periodu Eiropas nākotnē, kas saistīts ar Brexit sarunu noslēgumu. Tāpat prezidentūra turpinās uzsāktās sarunas par nākamā ES Daudz gadu budžeta (2021-2027) priekšlikumu.
Lai nodrošinātu ilgtspēju un nepārtrauktību ES Padomes darbībā, prezidējošās dalībvalstis apvienojas trīs grupās, ko sauc par Trio. Rumānija iesāks prezidentūras trio, kurā ietilpst arī Somija un Horvātija. Trio prioritātes izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras sektorā ir sekmēt mobilitāti, iekļaušanu un izcilību, vienlaikus veidojot kopīgas Eiropas vērtības un lēmumus balstot uz ET2020 un jaunajā ES Jaunatnes stratēģijā noteikto. Savukārt zinātnes un inovāciju jomā Trio plāno turpināt Eiropas Investīciju plāna ieviešanu un atbalsta tālāku Apvārsnis Eiropa attīstību, lai stiprinātu pētniecības un inovāciju attīstību visā Eiropā.

Rumānijas prezidentūras prioritātes:

 • Eiropas konverģence: attīstība, konkurētspēja, vienotība;
 • Eiropas drošība;
 • Eiropa kā globālais spēlētājs;
 • Eiropas kopējās vērtības.

Prioritātes izglītības jomā:

 • Mobilitāte, iekļaušana un izcilība;
 • Kvalitatīvas agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes sistēmas;
 • Visaptveroša valodu mācīšana un mācīšanās;
 • ES programma izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā "Erasmus" 2021.-2027. gadam;
 • Sadarbība izglītības jomā starp Eiropu un Āziju un izglītības internacionalizācija.

Prioritātes sporta jomā:

 • Antidopinga jautājumi (Pasaules antidopinga kodeksa pārskatīšana, ES pārstāvība Pasaules antidopinga aģentūrā un ES koordinācija pirms Pasaules antidopinga aģentūras sēdēm);
 • Izaicinājumi un ieguvumi no Digitālā vienotā tirgus labākai sporta komercializācijai un finansēšanai;
 • Pieeja sportam cilvēkiem ar mazāk iespējām (t.sk. invaliditāti).

Prioritātes jaunatnes jomā:

 • Jaunatne un nākotnes darbs;
 • ES Jaunatnes dialogs;
 • Darba ar jaunatni ilgtspējīgas attīstības kontekstā;
 • ES programma "Eiropas Solidaritātes korpuss" 2021.-2027. gadam.

Prioritātes zinātnes jomā:

 • Izcilības attīstīšana pētniecībā un inovācijās visā Eiropā;
 • Pētniecības un inovāciju rezultātu atšķirību mazināšana dalībvalstīs;
 • Eiropas ietvarstruktūras izveidošana pētniecības un inovāciju sadarbībai Melnās jūras teritorijā;
 • Atbalsts Eiropas atvērtajam zinātnes mākonim, Eiropas Inovāciju padomei, Eiropas Kosmosa programmai.

Prioritātes kosmosa jomā:

 • Kosmosa pakalpojumi Eiropas Savienībai un tās pilsoņiem;
 • ES kā globāls kosmosa spēlētājs;
 • Kapacitātes stiprināšanā;
 • Regulas par ES kosmosa programmas izveidi progress.

Svarīgākie datumi:

ES Konkurētspējas ministru padome (pētniecība) 19. februārī, Briselē
ES Konkurētspējas ministru neformālā padome (pētniecība) 3. aprīlī, Bukarestē
7. ASEM Izglītības ministru sanāksme 15.-16. maijā, Bukarestē
ES Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ministru padome, 22.-23. maijā, Briselē
ES Konkurētspējas ministru padome (pētniecība un kosmoss) 27.-28. maijā, Briselē
ES ministru un Eiropas Kosmosa Aģentūras kosmosa padomes sanāksme, 28. maijā, Briselē


Papildu informācijai par Rumānijas prezidentūru ES Padomē un tās aktualitātēm iespējams sekot līdzi prezidentūras mājas lapā: http://www.romania2019.eu/en/
Informācija par Latvijas interešu pārstāvēšanu ES ir pieejama Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības ES mājas lapā: http://www.mfa.gov.lv/brussels
Ar Rumānijas prezidentūras ES Padomē sešu mēnešu programmu var iepazīties šeit: https://www.romania2019.eu/programme/
Papildus informācija par Trio programmu atrodama šeit