Darba grupa priekšlikumu sagatavošanai izglītības nodrošināšanai patvēruma meklētājiem, bēgļiem un aleternatīvo statusu ieguvušām personām

Pārstāvji:

R.Alijevs - Mazākumtautību konsultatīvās padomes priekšsēdētājs

I.Brante - Profesionālās izglītības biedrības valdes locekle


Darba grupa ES Erasmus+ projekta “Valsts pārvaldes institūciju atbalsts māceklībai: darba vidē balstītu mācību īstenošana Latvijā, Lietuvā un Igaunijā” īstenošanai

Pārstāvji:

A.Līce - Latvijas Darba devēju konfederācijas izglītības eksperte

A.Pavliņa - Latvijas Darba devēju konfederācijas projekta vadītāja

R.Porniece - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības nacionālā koordinatore


Jauniešu neformālās izglītības vienota modeļa izstrādes darba grupa

Pārstāvji:

E.Anškens - Biedrības “Latvijas Jaunatnes padome” viceprezidents

V.Brūveris - Biedrības “NEXT” pārstāvis

V.Karule - Biedrības “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” valdes locekle

J.Klimanovs - Biedrības “Eizenšteins un dēli” radošais direktors

R.Medne - Biedrības “Latvijas Mazpulki” padomes priekšsēdētāja

I.Šubēvica - Biedrības „Latvijas Jaunatnes padome” izpilddirektore

L.Vazdiķe - Latvijas Pašvaldību savienības Jaunatnes lietu speciāliste


Darba grupa konceptuālā ziņojuma izstrādei par valsts un pašvaldību nozīmes sporta infrastruktūras attīstību

Pārstāvji:

Guntis Apīnis - Biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība” padomnieks sporta jautājumos (prombūtnes laikā aizvieto – Andrejs Spridzāns – Dobeles novada domes priekšsēdētājs)

Māris Liepiņš - Biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome” valdes izpilddirektors

Indriķis Putniņš - Biedrības “Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija” izpilddirektors

Aldons Vrubļevskis - Biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” prezidents


Darba grupa konceptuālā ziņojuma izstrādei par sporta veidu reģionālo attīstības centru sistēmas izveidi

Pārstāvji:

G.Apīnis - Biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība” padomnieks sporta jautājumos (prombūtnes laikā aizvieto – Arnis Šķēls – Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājs)

E. Fogelis - Biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome” prezidents

I.Putniņš - Biedrības "Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija"

Ž.Tikmers - Biedrības „Latvijas Olimpiskā komiteja” ģenerālsekretārs

D.Zaļupe - Biedrības “Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padome” valdes priekšsēdētāja, Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas direktore


Jaunatnes organizāciju attīstības un kapacitātes stiprināšanas darba grupa

Pārstāvji:

I.Šubēvica - Biedrības „Latvijas Jaunatnes padome” izpilddirektore (darba grupas vadītāja)

E.Anškens - Biedrības “Latvijas Jaunatnes padome” viceprezidents

A.Astukevičs - Biedrības “Ventspils Jauniešu dome” pārstāvis

L.Aveniņa - Biedrības “Latvijas Jauno zemnieku klubs” pārstāve

U.Dūmiņš - Zemgales NVO centra valdes priekšsēdētājs

E.Gaušis - Biedrības “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” valdes loceklis

A.Jansone - Biedrības “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” pārstāve

R.Manuilovs - Biedrības “Jaunatne smaidam” valdes loceklis

R.Medne - Biedrības “Latvijas Mazpulki” padomes priekšsēdētāja

E.Muktupāvels - Biedrības “Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari”” valdes loceklis

G.Salmiņa - Nodibinājuma “Reģionālais Baltijas fonds” valdes locekle

M.Šteins - Biedrības “Nītaureņi” valdes priekšsēdētājs


Darba ar jaunatni sistēmas attīstības modeļa izstrādes darba grupa

Pārstāvji:

A.Astukevičs - Biedrības “Ventspils Jauniešu dome” pārstāvis

A.Jansone - Biedrības “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” pārstāve

G.Klāsons - Eiropas Jaunatnes politikas zināšanu centra Latvijas pārstāvis

I.Kļava - Biedrības “Latvijas Mazpulki” padomespriekšsēdētājas vietniece

M.Kravale-Pauliņa - Daugavpils Universitātes Karjeras un inicatīvu atbalsta centra vadītāja

R.Manuilovs - Biedrības “Jaunatne smaidam” valdes loceklis

D.Sirmais - Valmieras Jaunatnes centra “Vinda” direktors

M.Šteins - Biedrības “Nītaureņi” valdes priekšsēdētājs

I.Šubēvica - Biedrības “Latvijas Jaunatnes padome”  izpilddirektore

L.Vazdiķe - Latvijas Pašvaldību savienības jaunatnes lietu speciāliste


Darba grupa jauna pedagogu darba samaksas aprēķināšanas modeļa un pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izstrādei

Pārstāvji:

G.Auza - Latvijas lielo pilsētu asociācijas pārstāve, Jelgavas izglītības pārvaldes vadītāja

V. Azarevičs - Daugavpils pilsētas skolu direktoru padomes priekšsēdētājs, Daugavpils pilsētas 3.vidusskolas direktors

I.Balamovskis - Latvijas lielo pilsētu asociācijas pārstāvis, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes priekšnieks – direktora vietnieks

I.Dundure - Latvijas Pašvaldību savienības padomniece izglītības, bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumos

A.Fridrihsons - Latvijas sporta izglītības iestāžu Direktoru padomes valdes priekšsēdētājas vietnieks

I.Kalniņa - Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas prezidente

D.Kazāka - Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāve, Privātās vidusskolas "Patnis" direktore

N.Kubasova - Izglītības un zinātnes ministrijas Konsultatīvās padomes mazākumtautību izglītības jautājumos pārstāve, Rīgas 15.vidusskolas direktore

O.Lūsis - Latvijas Pedagogu domes pārstāvis, Informātikas pedagogu asociācijas priekšsēdētājs

I.Maskaļonoka - Republikas interešu izglītības speciālistu un interešu izglītības iestāžu direktoru konsultatīvās padomes pārstāve, Tehniskās jaunrades nama „Annas-2” direktore

A.Melle - Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas viceprezidente, Rīgas Juglas vidusskolas direktore

I.Mikiško - Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja

I.Priževoite - Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biroja eksperte sociāli ekonomiskajos jautājumos

J.Rudzīte - Profesionālās izglītības biedrības pārstāve, Jelgavas Tehnikuma direktore

S.Tukiša - Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas valdes locekle

A.Tūna - Izglītības attīstības centra pārstāve, projekta vadītāja

M.Vanaga - Profesionālās izglītības biedrības pārstāve, Rīgas Amatniecības vidusskolas direktore

M.Vilciņa - Republikas interešu izglītības speciālistu un interešu izglītības iestāžu direktoru konsultatīvās padomes pārstāve, Rīgas domes Sporta un interešu izglītības nodaļas vadītāja

G. Voiteka - Izglītības un zinātnes ministrijas Konsultatīvās padomes mazākumtautību izglītības jautājumos pārstāve, Puškina liceja direktore

D.Zaķe - Izglītības iniciatīvu centra direktore

D.Zaļupe - Latvijas sporta izglītības iestāžu Direktoru padomes valdes priekšsēdētāja


 

Darba grupas normatīvā akta, kas nosaka profesora un asociētā profesora amata pretendenta zinātniskās un akadēmiskās kvalifikācijas novērtēšanas kārtību, izstrādei

Pārstāvji:

L.Ribickis - Latvijas Universitāšu asociācijas pārstāvis

B.Rivža - Latvijas Augstskolu Profesoru Asociācijas pārstāvis

E.Stalidzāns - Latvijas jauno zinātnieku apvienības pārstāvis


Darba grupa jaunā pedagogu darba samaksas modeļa ieviešanai

Pārstāvji:

G.Auza - Latvijas lielo pilsētu asociācijas pārstāve, Jelgavas izglītības pārvaldes vadītāja

I.Balamovskis - Latvijas lielo pilsētu asociācijas pārstāvis, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes priekšnieks – direktora vietnieks

I.Dundure - Latvijas Pašvaldību savienības padomniece izglītības, bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumos

A.Melle - Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas viceprezidente

I.Priževoite - Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biroja eksperte sociāli ekonomiskajos jautājumos


Darba grupa sadarbības nodrošināšanai ar sociālajiem partneriem un nevalstiskajām organizācijām Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros izglītības jomā

Pārstāvji:

I.Brante - Profesionālās izglītības biedrības pārstāve, Ogres tehnikuma direktore

A.Līce - Latvijas Darba devēju konfederācijas izglītības un nodarbinātības eksperte

I.Mikiško - Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja

S.Ozoliņa - Profesionālās izglītības biedrības pārstāve, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Valdes locekle – direktore

I.Stepiņa - Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektores vietniece

I.Trapenciere - Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības eksperte augstākās izglītības un zinātnes jautājumos

M.Vanaga - Profesionālās izglītības biedrības pārstāve, Rīgas Amatniecības vidusskolas direktore


Darba grupa Skolotāju profesijas standarta izstrādes vadībai

Pārstāvji:

M.Brasla - Arodbiedrības “Latvijas izglītības vadītāju asociācija” pārstāvis, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas direktors

I.Avdejeva - Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības eksperte vispārējās izglītības jautājumos


Darba grupa normatīvo aktu grozījumu, kas saistīti ar augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas funkciju nodošanu Akadēmiskās informācijas centram, izstrādei

Pārstāvji:

A.Līce - Biedrības “Latvijas Darba devēju konfederācija” pārstāve

J.Rozenblats - Biedrības “Latvijas Koledžu asociācija” pārstāvis

I.Trapenciere - Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības eksperte augstākās izglītības un zinātnes jautājumos

I.Zariņa - Biedrības “Latvijas Studentu apvienība” akadēmiskā virziena vadītāja