SK PRES

Slovākijas prezidentūras prioritātes izglītības, jaunatnes politikas, sporta, zinātnes un kosmosa jomās
(2016.gada 1.jūlijs – 31.decembris)

Slovākijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē (turpmāk – Slovākijas prezidentūra) ietilpst prezidentūru trio, kurā bez Slovākijas ir arī Nīderlande (2016.gada 1.pusgads) un Malta (2017.gada 1.pusgads). Šo valstu trio galvenās prioritātes no 2016.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.jūnijam ir izaugsme, jaunas darbavietas, Eiropas Savienības (turpmāk – ES) pilsoņu brīvība, drošība, tiesiskums, Enerģētikas savienība un ES lomas stiprināšana pasaulē.

Šī būs pirmā Slovākijas prezidentūra ES Padomē. Slovākija vadīs ES Padomes darbu laikā, kad ES saskaras ar problēmām migrācijas jomā, terorismu, eirozonas krīzes atskaņām u.c. grūtībām, kas veicina radikālo  noskaņojumu pieaugumu un rada spriedzi ES reģionā. Lai sniegtu savu ieguldījumu šo un citu problēmu risināšanā, Slovākijas prezidentūra ir atvērta sadarbībai, kompromisiem un ir izvirzījusi piecas galvenās prioritārās jomas:

1.    Ekonomiskā izaugsme:

 • Darbs pie Ekonomiskās un monetārās savienības izveides,
 • Slovākijas prezidentūra turpinās turpmākus centienus cīņā pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un agresīvu nodokļu plānošanu ES un globālā līmenī,
 • Diskusijas par ES daudzgadu budžeta vidusposma pārskatu un jauno ES daudzgadu budžetu pēc 2020. gada u.c.

2.    Digitālais vienotais tirgus:

 • Slovākijas prezidentūra turpinās aktīvu darbu pie Digitālā vienotā tirgus stratēģijas īstenošanas un kopumā koncentrēsies uz digitālās ekonomikas šķēršļu novēršanu, elektronisko pakalpojumu izmantošanas atvieglošanu, patērētāju aizsardzību utt.,
 • Slovākijas prezidentūras apņemas strādāt pie audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas un līdzsvarota viesabonēšanas vairumtirdzniecības regulējuma pārskata u.c.

3.    Enerģētikas savienība:

 • Enerģētikas Savienības priekšlikumi, īpašu uzmanību pievēršot ambiciozas vienošanās panākšanai par Energodrošuma pakotnē iekļautajiem tiesību aktu priekšlikumiem,
 • Klimata un enerģētikas satvara ieviešana,
 • Darbs pie gaidāmajiem priekšlikumiem energoefektivitātei, atjaunojamiem energoresursiem un bioenerģētikai u.c.

4.    Migrācija:

 • ES Ārējo robežu stiprināšana, t.sk. Eiropas Robežsardzes izveide,
 • Darbs pie nekontrolēto migrācijas plūsmu mazināšanas, novēršot cēloņus nelegālās migrācijas izplatībai, un atbalsta sniegšana migrantu izcelsmes un tranzīta valstīm, tai skaitā Rietumbalkānu valstīm,
 • ES-Turcijas vienošanās,
 • Darbs pie migrācijas dialogiem, t.sk. noslēdzot partnerības ar galvenajām migrantu izcelsmes un tranzīta valstīm, lai uzlabotu sadarbību nelegālo migrantu atgriešanā un atpakaļuzņemšanā,
 • Dublinas sistēmas praktiskās darbības uzlabošana - Kopējās Eiropas patvēruma sistēmas elementu uzlabošana, lai sekmētu harmonizētāku ES nosacījumu īstenošanu ES dalībvalstīs un mazinātu patvēruma sistēmas ļaunprātīgas izmantošanas riskus,
 • Darbs pie priekšlikumiem legālās migrācijas jomā u.c.

5.    Ārējo attiecību jomas stiprināšana:

 • ES paplašināšanās procesa dinamikas uzturēšana,
 • Stabilitātes veicināšana ES Kaimiņu reģionā,
 • Sadarbības ar Austrumu partnerības valstīm tālāka attīstīšana,
 • Konfliktu un krīžu atrisināšana visaptverošā veidā ES Dienvidu kaimiņu reģionā,
 • ES un NATO ciešākas sadarbības veicināšana, lai stiprinātu ES ārējo robežu,
 • ES Globālās ārpolitikas un drošības politikas stratēģijas praktiskā ieviešana.
 • Sekmēt ES līderību ANO Ilgtspējīgas attīstības dienaskārtības 2030.gadam īstenošanā.

Izglītības, sporta, zinātnes, pētniecības un jaunatnes jomu horizontālā prioritāte ir – talantu veicināšana un attīstīšana saistībā ar konkurētspēju, sociālo iekļaušanu, personības izaugsmi un ekonomiskās izaugsmes veicināšanu.

Prioritātes izglītības jomā:

 • Eiropas Jaunās prasmju programmas attīstība, īpaši akcentējot prasmju un kvalifikāciju caurredzamības veicināšanu, prasmju trūkumu novēršanu un nepieciešamo prasmju attīstīšanu, darba tirgum, dzīvei nepieciešamo prasmju attīstības sekmēšanu;
 • Talantu veicināšana un attīstīšana;
 • Augstākās izglītības modernizācija;
 • Īpaša uzmanība tiks pievērsta digitālajām prasmēm.

Prioritātes jaunatnes politikas jomā:

 • Talantu un jauniešu potenciāla atklāšana un attīstīšana;
 • Interesants un atraktīvs jaunatnes darbs, kas seko līdzi jauniešu dzīves tendencēm un inovācijām;
 • Darbs pie Parīzes deklarācijas ieviešanas;
 • Strukturētais dialogs - visu jauniešu iesaistīšana daudzveidīgā, saistītā un iekļaujošā Eiropā.

Prioritātes sporta jomā:

 • Izglītība sportā un caur sportu;
 • Talantu attīstīšana sportā (gan tautas, gan profesionālajā sportā);
 • Sporta diplomātija;
 • Sporta ietekme uz personisko izaugsmi.

Prioritātes zinātnes jomā:

 • Atbalsts jaunajiem zinātniekiem, zinātniskās karjeras pievilcības palielināšana un investīciju veicināšana cilvēku potenciāla attīstīšanai pētniecībā un attīstībā;
 • Programmas Apvārsnis 2020 īstenošana, īpaši līdzdalības paplašināšanas aspekti programmā;
 • Ietvara nosacījumu uzlabošana pētniekiem, lai veicinātu pētniecības un inovāciju ietekmi uz ekonomiku, izaugsmi un nodarbinātību Eiropas Savienības līmenī (ar skatu uz ātri augošiem un inovatīviem uzņēmumiem), t.sk. saistībāar debatēm par iespējamu Eiropas Inovāciju padomes izveidi;
 • Slovākijas prezidentūra š.g. 18.-19.jūlijā Bratislavā plāno pieņemt “Bratislavas deklarāciju” par atbalstu jaunajiem zinātniekiem un, š.g. novembrī Eiropas Savienības Padomē Briselē, plāno secinājumu apstiprināšanu par atbalstu jaunajiem zinātniekiem un viņu zinātniskās karjeras pievilcības palielināšanu, kā arī un investīciju veicināšanu cilvēku potenciāla attīstīšanai pētniecībā un attīstībā.

Prioritātes kosmosa jomā:

 • Jaunā līmeņa sadarbība starp Eiropas Savienību, Eiropas Kosmosa aģentūru un dalībvalstīm, konstruktīvā un līdztiesīgā partnerībā;
 • Kosmosa pētniecības veicināšana un jauno zinātnieku iesaistīšana;
 • ES satelītnavigācijas programmas “Galileo” un Zemes novērošanas programmas “Copernicus” īstenošana;
 • Eiropas Kosmosa stratēģijas sagatavošana un īstenošana;
 • Slovākijas prezidentūra š.g. novembrī Eiropas Savienības Padomē Briselē plāno ministru diskusiju par Eiropas Kosmosa stratēģiju.

Svarīgākie datumi

ES Konkurētspējas un zinātnes ministru neformālā sanāksme 2016.gada 18.-19.jūlijā (Bratislavā).

COST (Eiropas sadarbības programma pētniecībā un tehnoloģijās) ministru sanāksme 2016.gada 21.-22.septembrī (Bratislavā).

ES Konkurētspējas ministru padome 2016.gada 30.septembrī (Briselē, zinātnes jautājumi netiks skatīti).

ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padome 2016.gada 21.-22.novembrī (Briselē).

ES Konkurētspējas un zinātnes ministru padome 2016.gada 28.-29.novembrī (Briselē).

Papildu informācijai par Slovākijas prezidentūru un tās aktualitātēm iespējams sekot līdzi prezidentūras mājas lapā http://www.eu2016.sk.

Ar Slovākijas prezidentūras programmu var iepazīties šeit: http://www.eu2016.sk/en/programme-and-priorities/programme-of-the-slovak-presidency.

Informācija par Latvijas interešu pārstāvēšanu ES ir pieejama LR Pastāvīgās pārstāvniecības ES mājas lapā: http://www.mfa.gov.lv/brussels.