(2019. gada 1. jūlijs – 31. decembris)

prezidenturaSomija

Somijas prezidentūra ES Padomē (turpmāk – prezidentūra) pārņem rotējošo prezidentūru no Rumānijas, turpinot Trio programmas īstenošanu, kurā galvenās prioritātes izglītības, jaunatnes un sporta sektorā ir sekmēt mobilitāti, iekļaušanu un izcilību, vienlaikus veidojot kopīgas Eiropas vērtības un lēmumus balstot uz ET2020 un jaunajā ES Jaunatnes stratēģijā noteikto. Savukārt zinātnes un inovāciju jomā joprojām aktuāla ir Eiropas Investīciju plāna ieviešana un tālāka Apvārsnis Eiropa attīstība, lai stiprinātu pētniecības un inovāciju attīstību visā Eiropā.

Prezidentūra kā galveno caurviju elementu ir izvēlējusies ilgtspēju - kā vadošajai valstij digitalizācijas un aprites ekonomikā, Somijai ir drosme ieguldīt līdzekļus jaunos Prezidentūras īstenošanas veidos. Ilgtspējīga pieeja tiks ieviesta, izvētoties centralizētu sanāksmju norises vietu, saprātīgu sanāksmju skaitu, izmantojot tikai digitālus materiālus, tradicionālajām prezidentūras dāvanām atvēlētos līdzekļus izmantojot, lai kompensētu oglekļa dioksīda emisijas, ko rada delegāti un dalībnieki. Tā ir konkrēta rīcība, ko Somija cer, ka turpmākās prezidentūras turpinās.

Prezidentūra 2019. gada rudenī centīsies pabeigt sarunas ar Padomi par nākamo daudzgadu finanšu shēmu, lai tā atspoguļotu gan jaunās prioritātes, gan tradicionālo politiku ieguldījumu Eiropas kopīgo mērķu sasniegšanā. Vienlaikus prezidentūra turpinās Brexit sarunas, cenšoties noturēt Eiropas vienotību un aizstāvēt Eiropas intereses.

Somijas prezidentūras kopējās prioritātes:

 • Cilvēktiesību un tiesiskuma sistēmas stiprināšana Eiropā;
 • ES konkurētspējas un iekļaušanas stiprināšana;
 • ES kā pasaules līderis klimata jomā;
 • Visaptveroša iedzīvotāju drošība.

Prioritātes izglītības jomā:

 • Erasmus+ programma nākamajam periodam;
 • Mūžizglītības veicināšana un uz nākotni vērstas izglītības sistēmas;
 • Investīcijas cilvēkkapitālā;
 • Izglītības un zinātnes sadarbības veicināšana;
 • Eiropas universitāšu iniciatīvas attīstība.

Prioritātes sporta jomā:

 • Erasmus+ programma nākamajam periodam;
 • ES Sporta plāna 2019.-2024. gadam ieviešana;
 • Cīņa pret korupciju un bērnu aizsardzība sportā;
 • ES pozīcijas koordinēšana WADA sanāksmēm.

Prioritātes jaunatnes jomā:

 • Kvalitatīvs darbs ar jaunatni un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana visiem jauniešiem;
 • Darba ar jaunatni digitalizācija;
 • Erasmus+ programma un Eiropas Solidaritātes korpuss.

Prioritātes zinātnes jomā:

 • Eiropas nākotnes zinātnes un inovāciju programma un uz inovācijām balstīta ilgtspējīga izaugsme;
 • Apvārsnis 2020 un Eiropas Kosmosa programmas sarunu tālāka virzība;
 • Uz pierādījumiem, kompetencēm un ražošanu balstīti risinājumi konkurētspējīgai Eiropai;
 • Pētniecības, inovāciju un izglītības sistēmu koherence;
 • Digitalizācijas attīstība, uzlabojot kvalitāti un palielinot efektivitāti.

Prioritātes kosmosa jomā:

 • Ilgtspējīgas izaugsmes, konkurētspējas un drošības veicināšana Kosmosa politikā.

Svarīgākie datumi:

Neformālā ES Konkurētspējas ministru padome (pētniecība) 4.-5. jūlijā, Helsinkos;
ES Konkurētspējas ministru padome (pētniecība un kosmoss) 26.-29. septembrī, Briselē;
ES Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ministru padome (izglītība) 8. novembrī, Briselē (kopīga sesija ar ES Ekonomikas un finanšu ministru padomi (finanšu ministriem))
ES Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ministru padome (sports un jaunatne) 21.-22. novembrī, Briselē

Papildu informācijai par Somijas prezidentūru ES Padomē un tās aktualitātēm iespējams sekot līdzi prezidentūras tīmekļvietnē.
Informācija par Latvijas interešu pārstāvēšanu ES ir pieejama Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības ES tīmekļvietnē. 
Ar Somijas prezidentūras ES Padomē sešu mēnešu programmu var iepazīties šeit.
Papildus informācija par Trio programmu atrodama šeit.