EU spanijas prezidentura

Spānijas prezidentūras prioritātes izglītībā, zinātnē, sportā un jaunatnes politikas jomā
(2010.gada 1.janvāris – 30.jūnijs)

Spānijas, Beļģijas un Ungārijas prezidentūras ir sagatavojušas kopīgas prioritātes izglītības jomā laika posmam no 2010.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 30.jūnijam. Tiek atzīts, ka izglītībai un apmācībai ir centrāla loma nodarbinātības, konkurētspējas, inovāciju, kultūras attīstības, sociālās iekļaušanās un lielākas ekonomiskās labklājības uzlabošanā. Izglītība un apmācība ir devusi lielu ieguldījumu Lisabonas stratēģijas ilgtermiņa mērķu sasniegšanā un paredzēts, ka tas turpināsies arī ES 2020 stratēģijas ietvaros.

Spānijas prezidentūras darbības programmā izglītībā, zinātnē, sportā un jaunatnes politikas jomā noteiktas šādas prioritātes:

Izglītība

Spānijas prezidentūras laikā notiks turpmākas dalībvalstu diskusijas par izglītības un apmācības lomu jaunās ES 2020 stratēģijas ietvaros un tās saikni ar Atjaunoto stratēģisko ietvaru Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā (turpmāk – I&A 2020). Uzmanība tiks pievērsta tādiem starptautiskajiem pētījumiem kā PISA un PIRLS, atvērtās koordinācijas metodes priekšrocībām un Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūras ieviešanai. Turpināsies saiknes stiprināšana starp Boloņas procesu augstākajai izglītībai, Kopenhāgenas procesu profesionālajai izglītībai un apmācībai un I&A 2020.

Izglītības un apmācības jomā Spānijas prezidentūras izvirzījusi šādas prioritātes:

 1.     izglītības un apmācības loma ES 2020 stratēģijā;
 2.     sociālās dimensijas stiprināšana izglītībā;
 3.     pamatkompetences kā jaunu prasmju veidotājas jauniem darbiem;
 4.     augstākās izglītības internacionalizācija un modernizācija.

Uzmanība tiks pievērsta arī:

 1.     21.gadsimta skolām (iekļauj skolu vadības, pedagogu apmācības, pamatprasmju attīstības un inovācijām draudzīgu institūciju jautājumus);
 2.     Kopenhāgenas procesam profesionālajā izglītībā un apmācībā, īpašu uzmanību pievēršot Eiropas kredītpunktu sistēmai profesionālajā izglītībā un apmācībā (ECVET) un Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūrai profesionālajā izglītībā un apmācībā (EQUARF);
 3.     ES Rīcības programmas Mūžizglītības jomā 2007.-2013.gadam vidusposma pārskatam, īpašu uzmanību pievēršot mobilitātei.

Zinātne

Zinātnes jomā Spānijas prezidentūras laikā ir plānotas šādas aktivitātes:

 1.     darba turpināšana pie Eiropas pētniecības telpas (EPT) Vīzijas 2020 ieviešanas, īpašu uzmanība pievēršot EPT pārvaldības jautājumu sakārtošanai;
 2.     zināšanu trijstūra jēdziena konsolidēšana, uzsverot saikni starp pētniecības un inovāciju politikām.

Papildus uzmanība tiks veltīta arī šādiem jautājumiem:

 1.     Augsta līmeņa kopīgās pētniecības plānošanas darba grupas darba turpināšana, izstrādājot tēmu pieteikumus (2009.gada 3.decembrī pieņemti Padomes secinājumi „Progress par kopīgo plānošanu, īpaši par pasākumiem Alcheimera slimības apkarošanā, izmantojot pētniecības kopīgās plānošanas pasākumus”) un, iespējams, arī apstiprinot jaunas tēmas Spānijas prezidentūras pēdējās Konkurētspējas padomes laikā, kā arī uzraugot apstiprināto kopīgās pētniecības plānošanas iniciatīvu īstenošanu un veicot darbu pie ietvara nosacījumiem;
 2.     tiks turpināts darbs pie „Priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Kopienas dalību Apvienotajā Baltijas jūras Pētniecības un attīstības programmā (BONUS – 169), ko uzsāk vairākas dalībvalstis” sagatavošanas, lai programmas darbību varētu uzsākt 2010.gadā;
 3.     turpināsies darbs pie Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas par Eiropas Zemes novērošanas programmu (GMES) un tās sākotnējām darbībām (2011–2013);
 4.     turpināsies iesāktie darbi, lai vienkāršotu procesus attiecībā uz Pētniecības Ietvara programmas darbību.

Sports

Spānijas prezidentūra kā prioritātes ir izvirzījusi:

 1.     sporta sociālo nozīmi – sporta potenciāls sociālās iekļaušanas un integrācijas jomā, brīvprātīgais darbs un cīņa pret nabadzību;
 2.     kopīgas dalībvalstu cīņas pret dopingu veicināšana.

Spānijas prezidentūras laikā turpināsies darbs pie nākotnes Sporta programmas stratēģisko principi, mērķu un kritēriju sagatavošanas.

Jaunatnes politika

Jaunatnes jomā Spānijas prezidentūras galvenās prioritātes ir:

 1.     Eiropas Jaunatnes pakta lomas stiprināšana;
 2.     jauniešu sociālā iekļaušana;
 3.     reģionu un pašvaldību loma jaunatnes politikā;
 4.     sadarbība ar Latīņamerikas valstīm.

Svarīgākie datumi

ES Izglītības, jaunatnes lietu un kultūras ministru padome:

 • 2010.gada 15.februārī (Briselē, Beļģijā)
 • 2010.gada 13.-14.aprīlī (neformālā sanāksme Madridē, Spānijā)
 • 2010.gada 10.-11.maijā (Briselē, Beļģijā)

ES Konkurētspējas ministru padome:

 • 2010.gada 7.-9.februārī (neformālā sanāksme San Sebastián, Spānijā)
 • 2010.gada 1.-2.martā (Briselē, Beļģijā)
 • 2010.gada 25.-26.maijā (Briselē, Beļģijā)

ES Neformālā sporta ministru padome:

 • 2010.gada 20.-21.aprīlī (Madridē, Spānijā)

Papildu informācijai par Spānijas prezidentūru un tās aktualitātēm iespējams sekot līdzi prezidentūras oficiālajā mājas lapā http://www.eutrio.es/, Spānijas Izglītības ministrijas mājas lapā http://www.educacion.es/ un Spānijas Zinātnes un inovāciju ministrijas mājas lapā http://www.micinn.es/.

Informācija par Latvijas interešu pārstāvniecību ES ir pieejama LR Pastāvīgās pārstāvniecības mājas lapā: http://www.am.gov.lv/brussels.