LSSP LSCP logo

Latvijas un Šveices sadarbības programma (turpmāk – sadarbības programma) ir finansiālās palīdzības instruments, kas ir izmantojams papildus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finanšu palīdzībai, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzībai. Šveices Konfederācijas finansiālais atbalsts papildina šīs programmas un koncentrējas, galvenokārt, uz tiem projektiem, kuri netiek finansēti vai tiek daļēji finansēti no citiem finanšu avotiem.

2007.gada 20.decembrī tika noslēgts Latvijas Republikas valdības un Šveices Konfederācijas padomes ietvarlīgums par sadarbības programmas īstenošanu ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanai paplašinātajā Eiropas Savienībā, kas nosaka pamatnosacījumus sadarbības programmas finansējuma piešķiršanai un izlietošanai, atbalstāmās prioritātes un to finansiālos asignējumus, kā arī atbildīgās institūcijas par sadarbības programmas administrēšanu. Aktuālā informācija par sadarbības programmu ir pieejama internetā Latvijas un Šveices sadarbības programmas mājaslapā www.swiss-contribution.lv

Atbilstoši ietvarlīgumā noteiktajām apakšprioritārajām jomām, Izglītības un zinātnes ministrija pilda atbildīgās nozares ministrijas funkcijas šādiem projektiem, kas tiek ieviesti ar sadarbības programmas atbalstu:

Prioritārās jomas „Cilvēkresursu un sociālā attīstība” apakšprioritātē „Pētniecība un attīstība”

1) Īpašā atbalsta forma „Stipendiju fonds” (turpmāk – Stipendiju fonds) tiek ieviesta, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts 2010.gada 5.jūlijā starp Šveices kompetento iestādi un Latvijas Republikas Finanšu ministriju par Stipendiju fonda īstenošanu Latvijā.

Stipendiju fonds tiek īstenots zinātniskās apmaiņas programmas SCIEX (Scientific Exchange) starp Šveici un astoņām Eiropas Savienības jaunajām dalībvalstīm ietvaros, kurai ir piešķirts sadarbības programmas līdzfinansējums ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanai paplašinātajā Eiropas Savienībā.

Stipendiju fonda mērķis - paaugstināt Latvijas pētnieku zinātnisko kapacitāti un veicināt ilgtspējīgu zinātnisko sadarbību starp Latviju un Šveici. Stipendiju fonda finansējums tiek piešķirts divām aktivitātēm. Viena no tām ir stipendijas Latvijas doktorantūras studentiem pētījuma projekta veikšanai Šveices augstākās izglītības un pētniecības institūcijās, un tiem jaunajiem pētniekiem, kuri turpinās pēcdoktorantūras pētījumus. Kopīgus pētniecības projektus var izstrādāt jebkurā no zinātņu nozarēm. Otra atbalstāmā aktivitāte ir īstermiņa vizītes, kas paredzētas gan Latvijas, gan Šveices pētniekiem, kuri darbosies kā mentori doktorantūras studentiem un jaunajiem pētniekiem, kas saņēmuši Stipendiju fonda stipendijas.

Stipendiju fonds tiek ieviests no 2010.gada 6.jūlija līdz 2016.gada 31.martam.

Stipendiju fonda aktivitātēm pieejamais finansējums ir 1 846 000 Šveices franku (kas ir 100% Šveices līdzekļi).

Stipendiju fonda koordinējošā iestāde Latvijā ir Valsts izglītības attīstības aģentūra (www.viaa.gov.lv), savukārt starpniekinstitūcija Šveicē ir Šveices Universitāšu rektoru konference CRUS - Rectors’ Conference of the Swiss Universities  (http://www.crus.ch/).

2) Grantu shēma „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” (turpmāk – grantu shēma) tiek ieviesta, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts 2011.gada 30.maijā starp Šveices kompetento iestādi, Latvijas Republikas Finanšu ministriju un Starpniekinstitūciju par grantu shēmas „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” īstenošanu.

Grantu shēmas mērķis - attīstīt un paaugstināt Latvijas augstskolu un zinātnisko institūciju potenciālu, palielinot augstas kvalitātes augstākās izglītības un pētniecības pieejamību.

2012.gada 17.janvārī valdībā tika apstiprināti Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātie Ministru kabineta noteikumi Nr.62 „Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas “Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums” [ārēja saite]. Plānoti kopumā seši konkursi, kuros īstermiņa grantiem varēs pieteikties Latvijas augstskolas un zinātniskās institūcijas, lai uzaicinātu Šveices pētniekus lekciju pasniegšanai un pieredzes apmaiņai Latvijā jebkurā no zinātņu nozarēm. Grantu shēmas īstenošana veicinās sadarbību augstākās izglītības un zinātniskās pētniecības jomā ar Šveici un pastarpināti – arī sadarbību starp Latvijas augstskolām un zinātniskajām institūcijām kā sadarbības partneriem apakšprojektu ietvaros.

Grantu shēma tiek ieviesta no 2011.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 30.septembrim.

Atklāta konkursa ietvaros apakšprojektiem pieejamais finansējums ir 529 411 Šveices franku.

Kopējais grantu shēmas finansējums ir 588 235 Šveices franki (85% sadarbības programmas līdzfinansējums un 15% Latvijas valsts budžeta finansējums).

Grantu shēmas starpniekinstitūcija ir Valsts izglītības attīstības aģentūra (www.viaa.gov.lv).

Apstiprināto apakšprojektu iesniegumu saraksts pieejams Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā: http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/sveices_sadarbibas_programma/izsludinatie_konkursi_sveice/sveice_rezultati/

Prioritārās jomasDrošība, stabilitāte un atbalsts reformām” apakšprioritātes „Reģionālās attīstības iniciatīvas attālos vai mazattīstītos reģionos” 2.mērķī „Atbalstīt jaunatnes attīstību"

3) Programma „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” (turpmāk – Programma) tiek ieviesta, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts 2011.gada 30.maijā starp Šveices kompetento iestādi un Latvijas Republikas Finanšu ministriju par programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos”īstenošanu.

Programmas mērķis - veicināt jauniešu iniciatīvu attālos un mazattīstītos reģionos. Programmā ir noteiktas šādas aktivitātes:

  • 17 multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide dažādās Latvijas pašvaldībās;
  • jauniešu un speciālistu darbam ar jaunatni apmācības, jauniešu mobilitāte un pieredzes apmaiņa - apmācīti vismaz 1600 jauniešu un vismaz 200 jaunatnes iniciatīvu centru darbinieku un citi jaunatnes darbā iesaistīti speciālisti.

Programma tiek ieviesta no 2011.gada 1.jūnija līdz 2017.gada 31.martam.

Kopējais programmas finansējums ir 4705883 Šveices franki  (85% sadarbības programmas līdzfinansējums un 15% Latvijas valsts budžeta finansējums).

Programmas starpniekinstitūcija  ir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (www.jaunatne.gov.lv).