logo Germany

Vācijas prezidentūras prioritātes izglītības jomā
(2007.gada 1.janvāris-30.jūnijs)

Lai sniegtu ieguldījumu Eiropas kopējai ekonomikai un sociālās sistēmas iedibināšanai nākotnē, Vācija aicina mobilizēt pašreizējos resursus, sistemātiski palielināt atbalstu, radīt jaunas darba vietas un sekmēt uz zināšanām balstītas Eiropas izveidi, investējot izglītībā un zinātnē.

Sadarbības nostiprināšana izglītības jomā Eiropas valstu vidū - Vācijas prezidentūra rosina eiropiešus fokusēties uz kopēja un vēl sekmīgāka sadarbības tīkla izveidošanu un savu iemaņu un prasmju apvienošanu. Izglītība ir izšķirošs komponents Eiropas sociālajai vienotībai un centrālais katalizators Eiropas integrācijai. Uz zināšanām balstītas Eiropas izveide ir kopēji sasniedzams galamērķis.

Vācijas prezidentūra:

  •     atbalsta sistemātisku darba programmas „Izglītība un apmācība 2010” īstenošanu;
  •     plāno iestrādāt Eiropas Kvalifikāciju pamatdokumentā (EQF) izmaiņas, kas paredz atvieglot profesionālo prasmju salīdzināšanu, tādējādi sekmējot mobilitātes palielināšanos Eiropas robežās;
  •     kā mērķus izvirza darbu pie pieaugušo izglītošanās iespēju palielināšanu, darbu pie indikatoru sistēmas izglītības sektorā un izglītības pētniecības;
  •     kopā ar Komisiju, Vācija organizēs arī Eiropas Savienības rīcības programmas mūžizglītības jomā darbības uzsākšanas konferenci;
  •     īstenos praksē Somijas prezidentūras laikā pieņemto lēmumu par profesionālo izglītību un apmācību;
  •     papildus, tiks risināti ar Boloņas procesu saistītie jautājumi (kvalifikāciju atzīšana, kvalitātes nodrošināšana, u.c.).

Papildus informācija pieejama arī Vācijas prezidentūras mājas lapā: http://www.eu2007.de