Valsts pētījumu programmas kā valsts pasūtījums zinātnē ir instruments, ar kura palīdzību tiek identificēti un pētīti Latvijas ilgtspējai un attīstībai nozīmīgākie jautājumi, kuru risināšanai nepieciešams fokusēt Latvijas zinātnisko institūciju darbu. Tāpēc ir svarīgi nodrošināt, ka valsts stratēģiski investē budžeta līdzekļus zinātniskajā darbībā, lai radītu labvēlīgus apstākļus Latvijas ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai, tajā skaitā valsts drošībai un ekonomiskās izaugsmes stimulēšanai, sabiedrības attīstībai un kultūras mantojuma saglabāšanai.

Līdz 2018. gadam valsts pētījumu programmas finansēja tikai IZM, bet 2018.gada 21.jūnijā pieņemtie grozījumi Zinātniskās darbības likumā valsts pētījumu programmas ļauj īstenot un finansēt arī nozaru ministrijām.

Sākot ar 2018. gadu IZM īsteno divas valsts pētījumu programmas “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai ” (programmas kopējais finansējums ir 3,1 miljons eiro) un “Latviešu valoda” (programmas kopējais finansējums ir 3,1 miljons eiro).

2018. gadā Ekonomikas ministrija uzsāka īstenot valsts pētījumu programmu “Enerģētika” (programmas kopējais finansējums ir 6 miljoni eiro).

Valsts pētījumu programmu vizuālā identitāte (sākot ar 2018. gadu)
Grafiskajā standartā ietverta jaunās vizuālās identitātes koncepcija un pamatelementi, lietošanas pamatprincipi, noteikumi un ieteikumi, atspoguļoti izstrādātie dokumenti, kuros lietota jaunā identitāte, iekļauti dažādi ilustratīvi piemēri, kas lietojami, veidojot informatīvo materiālu, kā arī pasākumu noformējumu. Valsts pētījumu programmas grafiskās identitātes izstrādātājs ir Izglītības un zinātnes ministrija.

Grafiskā identitāte
Grafiskā zīme (RGB)
Grafiskā zīme drukai (CMYK)
Prezentācijas noformējums
Dokumenta noformējums


VALSTS PĒTĪJUMU PROGRAMMA

COVID-19 SEKU MAZINĀŠANAI

Programmas virsmērķis ir ierobežot Covid-19 infekcijas slimības izplatību un aizsargāt iedzīvotājus, lai, īstenojot inovatīvus augstas gatavības zinātniskus projektus, steidzami atjaunotu ekonomisko darbību un sociāli aktīvu ikdienas dzīvi.

Programmas mērķi ir izstrādāt zinātniskas prognozes par turpmākās rīcības scenārijiem Latvijā 2020. gada rudenī, 2021. un 2022. gadā, tai skaitā jaunu saslimšanas uzliesmojumu pārvarēšanai, īstenojot pētījumus trijās tematiskajās jomās:

1) veselības aprūpe un sabiedrības veselība, tostarp jaunas metodes Covid-19 ārstēšanai un diagnostikai, jauni ārstniecības līdzekļi, to faktoru izpēte, kas nosaka un ietekmē uzņēmību pret infekciju un slimības uzliesmojumus, slimības diagnostiku, norisi un terapiju, pēcinfekcijas sekas, vīrusa klātbūtni ārējā vidē un skartajā mājsaimniecībā esošajos istabas dzīvniekos, kā arī klīniskie, epidemioloģiskie un sabiedrības veselības pētījumi;

2) inženiertehniskie risinājumi, tostarp cilvēka drošības palielināšanai, infekcijas slimības ātrai noteikšanai, individuālo aizsardzības līdzekļu izstrādei, testēšanai un sertificēšanai, attālināto pakalpojumu nodrošināšanai nozarēs un IKT izmantošanai izglītības procesā;

3) tautsaimniecība un sabiedrības labklājība, tostarp ekonomikas noturība pret epidēmijām un pandēmijām un pēckrīzes attīstības iespējas, sabiedrības uzvedības modeļi un psiholoģiskā noturība krīzes apstākļos, kā arī izglītības nozares un vērtību transformācija.

Programmas apstiprinātie projekti (.pdf)

 

Īstenotie projekti

1.

dumpis

Papildu informācija:

www.lu.lv 

2.

2 klovins

Papildu informācija:

www.biomed.lu.lv 
www.genomadatubaze.lv 

3.

3 viksna

Papildu informācija:

www.rsu.lv  
https://www.facebook.com/RigasStradinauniversitate/ 
https://twitter.com/rsuinfo 
https://www.instagram.com/rsu.lv/ 

4.

4 tars

Papildu informācija:

www.biomed.lu.lv 

5.

5 kivite

Papildu informācija: 

www.rsu.lv  
https://www.facebook.com/RigasStradinauniversitate/ 
https://twitter.com/rsuinfo 
https://www.instagram.com/rsu.lv/ 

6.

6 pirags

Papildu informācija:

www.stradini.lv 
https://www.facebook.com/Stradinaslimnica/ 
www.lu.lv 
www.biomed.lu.lv 

7.

7 juhna

Papildu informācija:

www.rtu.lv 
www.wrebl.rtu.lv/ 

8.

8 grabis

Papildu informācija:

http://artss.rtu.lv/ 
https://www.linkedin.com/groups/12448158/ 

9.

9 steinbuka

Papildu informācija.

https://www.bvef.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/60160/ 

10.

10 tifentale

Papildu informācija:

www.rsu.lv  
https://www.facebook.com/RigasStradinauniversitate/ 
https://twitter.com/rsuinfo 
https://www.instagram.com/rsu.lv/ 


VALSTS PĒTĪJUMU PROGRAMMA

LATVIJAS MANTOJUMS UN NĀKOTNES IZAICINĀJUMI VALSTS ILGTSPĒJAI

VPP “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” ir starpdisciplināra pētījumu programma sociālajās un humanitārajās zinātnēs, kas ietver uzdevumus zināšanu bāzes attīstībai, lai risinātu valsts un sabiedrības ilgtspējīgas attīstības jautājumus – pilsoniska un iekļaujoša sabiedrība; etnisko un sociālo grupu loma Latvijas kultūras vēsturē; ģeopolitiskās un starptautiskās norises kā starptautisks konteksts valsts attīstībai; Latvijas izaicinājumi demogrāfijā un migrācijā.
Programmas mērķis ir paplašināt zināšanu bāzi sociālajās un humanitārajās zinātnēs par Latvijas sabiedrības saliedētībai un iekļaujošai izaugsmei svarīgiem jautājumiem, kā arī globālajām norisēm un kontekstu, kas ietekmē Latvijas attīstību. Pētījumu rezultātā ir svarīgi definēt rīcības modeļus izglītotas un atbildīgas pilsoniskās sabiedrības nostiprināšanai, tādējādi sekmējot ilgtspējīgas un saliedētas Latvijas sabiedrības un valsts attīstību.


Programmas apstiprinātie projekti  (.pdf)

„Indivīda, sabiedrības un valsts mijiedarbība kopējā Latvijas vēstures procesā: vērtību konflikti un kopīgu vērtību veidošanās vēsturiskos lūzumu punktos”
Projektu īsteno: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneris: Daugavpils Universitāte
Projekta vadītājs Dr. hist. Guntis Zemītis
Projekta mērķis: pētīt komunikāciju starp valsti, sabiedrību un indivīdu, politiskās un sociālās kontroles ietekmi uz attieksmi pret valsts un sociālo drošību, kā arī politisko, sociālo un kultūras vērtību transformācijas procesu Latvijā 16.-20. gadsimtā.
Papildu informācija.

„Vērtības darbībā: atbildīgas, drošas un izglītotas pilsoniskās sabiedrības attīstība ar pētniecību un rīcības modeļu izstrādes palīdzību”
Projektu īsteno: Vidzemes Augstskola
Sadarbības partneris: Rīgas Stradiņa universitāte
Projekta vadītājs Dr. hist. Gatis Krūmiņš
Projekta mērķis: izveidot stabilu zināšanu bāzi, izstrādāt un pārbaudīt iespējamos rīcības modeļus atbildīgas un aktīvas Latvijas pilsoniskās sabiedrības pilnveidošanai.
Papildu informācija.

„Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā” [INTERFRAME-LV]
Projektu īsteno: Latvijas Zinātņu akadēmija
Sadarbības partneri: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Universitāte, Agroresursu un ekonomikas institūts, Rīgas Stradiņa universitāte
Projekta vadītājs: Dr. habil. oec Baiba Rivža
Projekta mērķis: izdalīt vadlīnijas Latvijas valsts tālākai ilgstspējīgai attīstībai perspektīvā, izceļot galvenos rīcības modeļus globālos izmaiņu procesu apstākļos, no kuru ietekmes valstij izvairīties nav iespējams. (AHP un ANP scenāriju izstrāde, kas paver rīcības modeļu izstrādes iespējas.)
Papildu informācija.


„Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību”
Projektu īsteno: Latvijas Nacionālā bibliotēka
Sadarbības partneris: Vidzemes Augstskola
Projekta vadītājs: Dr. hist. Vija Daukšte
Projekta mērķis: pētīt LNB krājumus un izzināt iepriekš nepietiekami pētītus Latvijas dokumentārā mantojuma aspektus attiecībā uz līdz šim maz pētītiem vēstures periodiem un jautājumiem (sākot no 13. gadsimta), lai rastu jaunas zināšanas un rosinātu konceptuālas diskusijas par to, kas tieši tiek saprasts ar un sagaidīts no dokumentārā mantojuma un kāda ir bibliotēkas lomas attiecībā uz to.
Papildu informācija.


„Ilgtspējīgas un saliedētas Latvijas sabiedrības attīstība: risinājumi demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem”
Projektu īsteno: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Projekta vadītājs: Dr.geogr. Zaiga Krišjāne
Projekta mērķis: izvērtēt un rast risinājumus migrācijas un demogrāfijas izaicinājumiem, lai sekmētu ilgtspējīgas un saliedētas sabiedrības attīstību Latvijā.
Papildu informācija.


VALSTS PĒTĪJUMU PROGRAMMA

LATVIEŠU VALODA

Programmā ietvaros tiks identificēti un pētīti latviešu valodas ilgtspējai un attīstībai nozīmīgākie jautājumi, kuru risināšanai ir nepieciešams fokusēt Latvijas zinātnisko institūciju, ieskaitot augstskolu, darbu, kā arī tiks īstenoti pasākumi sabiedrības informēšanai un iesaistei. Programma radīs labvēlīgus apstākļus latviešu valodas attīstībai un Latvijas lingvistiskā kultūras mantojuma saglabāšanai nepieciešamās zināšanu bāzes un cilvēkkapitāla attīstībai. Programmas īstenošanas mērķis ir paplašināt zināšanu bāzi latviešu valodniecības un tās saskarjomu zinātnēs, veicinot latviešu valodas un tās paveidu, tai skaitā latgaliešu rakstu valodas, un lībiešu valodas kā autohtonās valodas izpēti un attīstību. Tāpat arī tiks sekmēta valodas resursu digitalizācija un analīze, nodrošinot sabiedrībai nepieciešamo pētniecisko rezultātu pieejamību, tostarp digitāli. Programmā “Latviešu valoda” noteikti desmit uzdevumi, kas paredz zināšanu bāzes attīstību valodas ontoloģijas, sociolingvistikas, fonētikas, gramatikas, latviešu valodas semantikas, teorētiskās un praktiskās leksikogrāfijas, onomastikas, latviešu valodas terminoloģijas, tulkojumzinātnes un kontaktlingvistikas, latviešu valodas didaktikas un mācīšanas metodikas, ģeolingvistikas, kā arī lībiešu valodas izpētē un attīstībā.

Programmas apstiprinātais projekts (.pdf)

„Latviešu valoda”
Projektu īsteno: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latviešu valodas aģentūra, Liepājas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Ventspils Augstskola, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Projekta vadītājs: Dr. habil. philol. Ina Druviete
Projekta mērķis: attīstīt cilvēkkapitālu, paplašināt zināšanu bāzi valodniecības un tās saskarjomu zinātnēs par latviešu valodas un lībiešu valodas izpēti un attīstību, veikt valodas resursu digitalizāciju un analīzi, nodrošinot sabiedrībai nepieciešamo pētniecības rezultātu pieejamību, kā arī sniegt ieguldījumu izglītības un valodas apguves jomā un stiprināt valsts valodas lomu un funkcijas.
Papildu informācija.


VALSTS PĒTĪJUMU PROGRAMMAS 2014. – 2017. GADS