Izvēlne

Aptauja

Jūsuprāt, kuras viedās specializācijas jomas nākamajos desmit gados attīstīsies visstraujāk?
Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas
30
Zināšanu ietilpīga bioekonomika
5
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
31
Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģija
26
Viedā enerģētika
13
Sociālās un humanitārās zinātnes
7

Kopējais balsu skaits: 112

8312Turpmākajos gados sākumskolas, pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pakāpē tiks īstenotas reformas, kuru galvenais mērķis ir pilnveidot mācību saturu, kas balstās uz kompetencēm un iekļauj 21.gs. prasībām atbilstošus mācību darba organizācijas modeļus un metodiku, mācību un metodiskos līdzekļus, diagnostikas instrumentus, diagnosticējošo darbu un piloteksāmenu saturu. Digitālie mācību un metodiskie līdzekļi ir daļa no pasākumu kopuma, kas nodrošinās uz zināšanām balstītas sabiedrības veidošanu, radošumu un veselīgu dzīves veidu veicinoša izglītības satura pilnveidi, proti, mūsdienīgu mācību procesu vispārējā izglītībā.

Izglītības un zinātnes ministrija ir sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu projektu, kas paredz izstrādāt digitālos mācību un metodiskos līdzekļus pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pakāpei. 31.maijā tas izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē.

Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis ir elektroniskajā vidē izmantojams interaktīvs mācību un metodiskais līdzeklis, kurā iekļauts tāds saturs, kas atbilst jaunā mācību satura ieviešanas normatīvajiem aktiem, tajos noteiktajiem mācību mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem. Plānots, ka digitālos mācību un metodiskos līdzekļus izstrādās komersanti, kuri kā sadarbības partnerus piesaistīs izglītības iestādes, kas veiks digitālā mācību un metodiskā līdzekļa aprobāciju. Finansējumu piešķirs tādu digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrādei un ārvalstu digitālā mācību un metodiskā līdzekļa adaptācijai mācīšanās mērķu sasniegšanai Latvijā, kuriem piemīt iesaistošā interaktivitāte un kas ietver metodiskos ieteikumus pedagogam tā izmantošanai.

Kopumā pasākumam pieejamais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir 3,58 milj.eiro, bet projekta iesniedzējam un īstenotājam būs jānodrošina līdzfinansējums vismaz 30 % apmērā. Pasākumu īstenos atklātas projektu iesniegumu atlases veidā vismaz divās kārtās. Pirmo projekta iesniegumu atlases kārtu plānots izsludināt 2018.gada beigās, aicinot komersantus iesniegt projekta iesniegumus par pirmsskolas izglītības un pamatskolas izglītības satura ieviešanai nepieciešamo digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrādi. Pirmās projekta iesniegumu atlases kārtas ietvaros netiek atbalstīta digitālo mācību un metodisku līdzekļu izstrāde citu svešvalodu apguvei, izņemot krievu valodas kā svešvalodas apguvei.

Jaunā satura ieviešanas ietvaros, t.sk., izmantojot digitālos mācību un metodiskos līdzekļus, liela uzmanība vispārējās izglītības posmā ir pievērsta skolēnu sagatavošanai nākotnes uzdevumiem un izaicinājumiem un izglītojamo individuālo talantu un spēju attīstībai. Mūsdienu tehnoloģiju un interneta vides attīstības apstākļos, kā arī ņemot vērā bērnu un jauniešu ieinteresētību par dažādu tehnoloģiju izmantošanu, paredzams, ka tieši digitālie mācību un metodiskie līdzekļi ar iesaistošo interaktivitāti veicinās zināšanu apguves procesu un palīdzēs panākt rezultātu, ka mūsdienu skolēni domā un rīkojas patstāvīgi, ir gatavi strauji mainīgās nākotnes uzdevumiem un izaicinājumiem, prot skolā iegūtās zināšanas izmantot ikdienā un spēj pilnveidot savas zināšanas, prasmes un talantus mūža garumā.

*Ministru kabineta noteikumu projekts „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.2. pasākuma “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde” īstenošanas noteikumi”

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.