Publicēts 12 Februāris 2020

Šonedēļ visām Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esošajām augstskolām un koledžām ir pārskaitīts studiju bāzes finansējums vairāk nekā 14 milj. eiro apjomā 2020. gada pirmajam ceturksnim. Augstskolām un zinātniskajām institūcijām nosūtīta arī informācija par zinātnes bāzes un snieguma finansējumu, ko piešķir par pētniecībā balstītās augstākās izglītības īstenošanu, un tuvākajās dienās tiks noslēgti līgumi un pārskaitīts finansējums.

Lai turpmāk neatkārtotos situācijas, kad rīkojumu par finansējuma pārskaitīšanu nav iespējams izdot, kamēr ar visām institūcijām nav panākta vienošanās par aprēķinos iekļaujamiem datiem, ministrija pārskatīs snieguma un zinātnes bāzes finansējuma piešķiršanas kārtību. Tādējādi augstskolām un zinātniskajām institūcijām tiks atvieglots administratīvais slogs un nodrošināta iespēja savlaicīgi plānot pieejamo finansējumu.

Pašreiz spēkā esošie Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka zinātnes bāzes un snieguma finansējuma aprēķināšanā tiek ņemts vērā institūciju piesaistītais pētniecības un attīstības finansējums. Ministrija 2015.gadā ieviesa šo stimulu, lai motivētu augstskolas piesaistīt ārējo pētniecības finansējumu, piedaloties gan starptautiskajos konkursos, gan budžeta finansēto valsts pētījumu programmu, fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursos. Institūcijas tika motivētas arī piesaistīt industrijas pētniecības pasūtījumus, tādā veidā stimulējot dažādot finanšu ieņēmumus.

Pirms finansējuma piešķiršanas dažkārt ilgstoši norisinās institūciju saziņa ar ministriju par aprēķinā iekļautiem un neiekļautiem projektiem. Projektu atbilstības pārbaudi nodrošina ministrijas nolīgtais neatkarīgais audits. Taču, kamēr vismaz viena institūcija nepiekrīt aprēķinā iekļauto un neiekļauto projektu sarakstam, nav iespējams izdot rīkojumu par zinātnes bāzes un snieguma finansējumu visām institūcijām.

Aprēķinot zinātnes bāzes un snieguma finansējumu, ministrija rīkojas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.1316 “Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām”, kā arī ievērojot starptautiski nostiprināto pētniecības un attīstības projekta definīciju (Frascati rokasgrāmata).