Atsaucoties uz augstākās izglītības iestāžu lūgumu, līdz 2018.gada 20.decembrim ir pagarināts termiņš projektu iesniegšanai augstākās izglītības un zinātnes programmas Inovāciju granti* 1.kārtai. Pasākuma ietvaros attīstīs studentu līderību, inovāciju un uzņēmējspēju un veicinās zinātnē balstītu inovatīvu ideju – produktu, pakalpojumu un tehnoloģiju – izstrādi. Realizējot noteiktas idejas, augstskolas un studenti sadarbosies arī ar komersantiem, tādējādi stiprinot augstskolu un uzņēmējdarbības mijiedarbību. 

Augstākās izglītības iestādēm ir jāņem vērā, ka projektu var iesniegt augstskolas un koledžas, kas īstenos to ar vienu vai vairākiem sadarbības partneriem – citu augstākās izglītības institūciju, zinātnisko institūciju, komersantu, organizāciju, kas ir kompetenta jaunu produktu izstrādes un biznesa attīstības jautājumos (piemēram, startup asociācijas u.c.), valsts vai pašvaldības institūciju. Finansējums tiks piešķirts augstākās izglītības institūciju izstrādāto Studentu inovāciju programmu īstenošanai, kas ietver dažādus pasākumus, piemēram, inovāciju konkursi un sacensības, inovāciju darbnīcas, kuru ietvaros tiek īstenoti studentu inovāciju pieteikumi, vasaras skolas, specializētās mācības un mācību konferences, studentu jaunuzņēmumu (startup) izveide, tehniskā jaunrade, modelēšana, eksperimentēšana un citi pasākumi, kas nodrošina studējošo inovāciju spējas un uzņēmīguma attīstību.
Kopējais pieejamais finansējums programmas īstenošanai ir vismaz 38,5 milj. euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums 28,9 milj. euro apmērā un privātais līdzfinansējums vismaz 9,6 milj. euro apmērā. Pirmajai atlases kārtai plānotais finansējums ir vismaz 26,4 milj.euro, no kuriem 19,8 milj.ir ERAF, bet vismaz 6,6 milj.euro - privātais līdzfinansējums.

*Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.3. pasākuma "Inovāciju granti studentiem" īstenošanas noteikumi

 

LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB