Piedaloties pārstāvjiem no zinātniskajām institūcijām un komersantiem, 20.novembrī Izglītības un zinātnes ministrija rīkoja divas diskusijas: par viedo enerģētiku un par viedajiem materiāliem, tehnoloģijām un inženiersistēmām. Diskusiju mērķis bija izvērtēt līdzšinējo sadarbību starp iesaistītajām pusēm, tai skaitā uzzināt sadarbību veicinošos un kavējošos faktorus, kā arī noskaidrot zinātnisko institūciju un uzņēmēju viedokli par aktuālo ES struktūrfondu programmu īstenošanu, lai pilnveidotu nākamās atlases kārtas struktūrfondu programmām* “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” un “Praktiskas ievirzes pētījumi”.


 diskusijas energetika201118Viens no izaicinājumiem pētnieku un uzņēmēju veiksmīgas sadarbības īstenošanā ir nepietiekamais publiskā sektora (valsts) budžeta ieguldījums zinātnē, kā rezultātā Latvijā ir gan līdzekļu trūkums zinātniskajai darbībai, gan nepietiekams zinātnieku skaits. Klātesošie viedās enerģētikas diskusijā vienojās, ka pētniekiem ir būtiski zinātniskās idejas attīstīt ne tikai caur zinātnisko, bet arī caur tautsaimniecības prizmu, kā arī, piesakot izpētes virzienus un mērķus, turpmāk būtu izvērtējama iespēja noskaidrot sabiedrības viedokli par pētījuma nozīmi. Būtiska loma ir arī Latvijā tapušajām zinātniskajām publikācijām, kas pētniekiem nereti ir ceļš uz starptautisku sadarbību.
Savukārt diskusijā par viedajiem materiāliem, tehnoloģijām un inženiersistēmām dalībnieki uzsvēra, ka sadarbības uzlabošanai ir nepieciešams attīstīt nacionālos pētniecības centrus, kā arī jāveido sadarbības platformas, kas pulcētu gan attiecīgās jomas zinātniskās institūcijas, gan komersantus un tādējādi savstarpējas diskusijas ceļā sekmētu kopīgu projektu izstrādi. Abās diskusijās iesaistītie dalībnieki atzina, ka ir jāveicina dialogs un uzticība starp pētnieciskajām institūcijām un komersantiem un jāmeklē risinājumi, kā veiksmīgi sadarboties, neskatoties uz abu pušu nereti atšķirīgajiem mērķiem, jo kopīgas sadarbības rezultāts var būt ļoti produktīvs un būtisks gan zinātnisko ideju attīstīšanai, gan vietējo uzņēmēju peļņas veicināšanai, gan tautsaimniecības attīstībai kopumā.
* Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” pasākumi 1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi un 1.1.1.2. Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts