No šodienas, 2019.gada 11.februāra līdz š.g. 13.maijam komersanti, kas ir reģistrēti Uzņēmumu reģistra komercreģistrā, tiek aicināti iesniegt projektu pieteikumus digitālo mācību līdzekļu izstrādei pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem. Minimālās viena projekta pieteikuma kopējais izmaksas ir noteiktas 30 000 euro apmērā. No šis summas 21 000 euro finansē Eiropas Sociālais fonds ( turpmāk – ESF), bet atlikušo daļu ir jānodrošina pašam komersantam. Savukārt maksimālais vienam projektam pieejamais ESF ir noteikts 200 000 euro, arī ievērojot nosacījumu, ka tam klāt tiek nodrošināts privātais līdzfinansējums, kas ir vismaz 30 procenti no projekta kopējām izmaksām. 

b DMLKopumā šīs atlases kārtas ietvaros plānots noslēgt vienošanās par projektu īstenošanu 1 876 230 euro apmērā, no kuriem vairāk nekā 1, 3 miljonos euro finansēs ESF. Šis atbalsts ir paredzēts ar saimniecisku darbību saistītiem projektiem, respektīvi, projekta rezultāti paliks projekta īstenotāja īpašumā , un uzņēmējs tos varēs iekļaut savā komercdarbībā. 

Turpmākajos gados sākumskolas, pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pakāpē tiks īstenotas reformas, kuru galvenais mērķis ir pilnveidot mācību saturu, kas balstās uz kompetencēm un iekļauj 21.gs. prasībām atbilstošus mācību darba organizācijas modeļus un metodiku. Mūsdienu tehnoloģiju un interneta vides attīstības apstākļos, kā arī ņemot vērā bērnu un jauniešu ieinteresētību par dažādu tehnoloģiju izmantošanu, paredzams, ka tieši digitālie mācību un metodiskie līdzekļi ar iesaistošo interaktivitāti veicinās zināšanu apguves procesu un palīdzēs panākt rezultātu, ka mūsdienu skolēni domā un rīkojas patstāvīgi, ir gatavi strauji mainīgās nākotnes uzdevumiem un izaicinājumiem, prot skolā iegūtās zināšanas izmantot ikdienā un spēj pilnveidot savas zināšanas, prasmes un talantus mūža garumā. Digitālie mācību un metodiskie līdzekļi ir daļa no pasākumu kopuma, kas nodrošinās uz zināšanām balstītas sabiedrības veidošanu, radošumu un veselīgu dzīves veidu veicinoša izglītības satura pilnveidi, proti, mūsdienīgu mācību procesu vispārējā izglītībā.
Finansējumu tiks piešķirts tādu digitālo mācību līdzekļu izstrādei, kuriem piemīt iesaistošā interaktivitāte un kas ietver metodiskos ieteikumus pedagogam tā izmantošanai. Līdz ar to projektu īstenošanā uzņēmējiem būs jāiesaista vismaz divi sadarbības partneri - izglītības iestādes, kas īsteno pirmsskolas vai pamatizglītības programmu, kuras saturs un bērnu vecumgrupa atbilst digitālā mācību līdzekļa saturam, kā arī jāiesaista projekta īstenošanā vienu vai vairākus atbilstošo mācību priekšmetu pedagogus.
Ar izsludinātās atlases nosacījumiem un vadlīnijām projekta pieteikuma sagatavošanā aicinām iepazīties Centrālās finanšu un līgumu aģentūras - CFLA mājas lapā