Šī gada 3. aprīlī plkst.10.00 Radisson Blu Daugava Hotel Rīga (Kuģu ielā 24) notiks seminārs- diskusijas par jauno  mācību saturu pirmsskolā un pamatizglītībā un tā īstenošanai nepieciešamajiem digitālajiem mācību līdzekļiem, digitālā mācību un metodiska līdzekļa ilgtspēju  un īpašumtiesībām. ESF atbalsts digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrādei paredzēts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.2. pasākuma "Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde" pirmās atlases kārtas ietvaros.

inovac 144561377Uzņēmējus, kuri  plāno sniegt pieteikumus konkursā uz Eiropas Sociālā fonda  finansējumu digitālo mācību līdzekļu izstrādes projektiem, aicinām piedalīties seminārā un apspriest nepieciešamos projektu īstenošanas  posmus, to secību  un sadarbības partneru un recenzentu lomas projekta īstenošanā, kā arī neformālā  komunikācijā veidot kontaktus un atrast projektiem vajadzīgos sadarbības partnerus.  Aicinām iepazīties ar semināra  - diskusiju darba kārtīb un reģistrēt savu  dalību   seminārā.

No Eiropas Sociālā fonda (ESF) pirmajā atlases kārtā digitālo mācību līdzekļu izstrādei  paredzēti vairāk nekā 1,3 miljoni eiro. Plānots, ka programmas ietvaros komersanti izstrādās vai adaptēs vismaz 50 digitālos mācību un metodiskos līdzekļus kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura ieviešanai, integrējot tajos visās mācību jomās apgūstamās caurviju prasmes - kritisko domāšanu un problēmrisināšanu, radošumu un uzņēmējspēju, pašvadītu mācīšanos, sadarbību, līdzdalību un digitālās prasmes. Valsts izglītības satura centrs izstrādātos materiālus publicēs digitālo mācību resursu krātuvē. Projekta finansējuma saņēmējs būs atbildīgs par izstrādāto vai adaptēto digitālo mācību un metodisko līdzekļu ilgtspēju vismaz trīs gadus pēc projekta pabeigšanas, nodrošinot to pieejamību un funkcionalitāti.

Projektus plānots īstenot komersantiem sadarbībā ar partneriem – izglītības iestādēm, kuru uzdevums projektā  mācību līdzekļus aprobēt, iesaistot atbilstošo mācību priekšmetu pedagogus un izglītojamos.  Projektu iesniegumus komersanti var iesniegt CFLA līdz š.g. 13. maijam. Atklātās projektu atlases nolikums, projekta iesnieguma veidlapa un palīgmateriāli pieejami CFLA mājaslapas sadaļā “Izsludinātās atlases”.