Sociālā korekcija – izglītības programma, kas metodiski un organizatoriski pielāgota personām obligātās izglītības vecumā ar sociālās uzvedības novirzēm. 

Sociālās korekcijas izglītības iestāde izpilda vispārējās izglītības iestādes funkciju, veicot pedagoģisko darbu, īstenojot sociālās korekcijas izglītības programmu un nodrošinot obligātās vispārējās pamatizglītības ieguvi vai pilnveidojot tās ieguves kvalitāti. Sociālās korekcijas izglītības programma paredz organizēt audzēkņu vērtībizglītību un sagatavošanu sociālajai reintegrācijai. Nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiek sniegtas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas patstāvīgai dzīvei sabiedrībā. Svarīgs sociālās korekcijas izglītības iestādes uzdevums ir gādāt par audzēkņu veselības nostiprināšanu un, ja nepieciešams, nodrošināt ārstēšanu no alkoholisma, narkomānijas, toksikomānijas u.c. slimībām.

Saskaņā ar likumu “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” Latvijā darbojas sociālās korekcijas izglītības iestāde „Naukšēni” [ārēja saite], kura ir Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā. Minētā iestāde atrodas Valmieras rajona Naukšēnu pagastā un tajā tiek ievietoti zēni un meitenes vecumā no 11 līdz 18 gadiem. Sociālās korekcijas izglītības iestādē audzēkņi tiek ievietoti tikai ar tiesas (tiesneša) lēmumu. Nepilngadīgo ievietošanu sociālās korekcijas izglītības iestādē piemēro tiem jauniešiem, kuri ir izdarījuši Krimināllikumā paredzētus sabiedriski bīstamus nodarījumus. Saskaņā ar likumu “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” tiesa (tiesnesis), ņemot vērā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas īpašus apstākļus, var atbrīvot nepilngadīgo no soda un noteikt audzinoša rakstura piespiedu līdzekli – ievietot nepilngadīgo sociālās korekcijas izglītības iestādē. Šādā gadījumā jaunietis netiek saukts pie kriminālatbildības. Piemērojot audzinoša rakstura piespiedu līdzekli, viņš ir atzīstams par nesodītu. Tas anulē visas izdarītā noziedzīgā nodarījuma krimināltiesiskās sekas.

Iemesls nosūtīšanai uz sociālās korekcijas izglītības iestādi pārsvarā ir zādzības. Tiesa šādu lēmumu pieņem, balstoties uz vairākiem faktoriem:

- pārtraukt nepilngadīgā noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu; 
- mainīt vidi, resp., līdzšinējā vidē laboties nav iespējams (draugi, nelabvēlīgi ģimenes apstākļi, antisociāli sadzīves apstākļi); 
- nodrošināt regulāru skolas apmeklējumu un kontroli u.c.

Pedagoģiskā korekcija – izglītības programma, kas metodiski un organizatoriski pielāgota personām obligātās izglītības vecumā, kurām nepieciešams papildināt zināšanas pamatizglītības programmas ietvaros. Jebkura izglītības iestāde var atvērt klases izglītojamajiem, kuriem nepieciešama pedagoģiskā korekcija. Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programmas īstenošanai jānodrošina Valsts pamatizglītības standartā definēto uzdevumu sasniegšana, bet īstenojot izglītības programmas galvenos mērķus un uzdevumus, izglītojamie tiek sagatavoti izglītības turpināšanai, darbam un dzīvei sabiedrībā. Izglītojamiem, kuriem noteiktu mācību rezultātu sasniegšanai nepieciešams ilgāks laiks un lielāka palīdzība, kā arī izglītojamiem ar attīstības vai sociālās uzvedības nepilnībām tiek nodrošināta iespēja sasniegt izglītības programmā noteiktos mērķus.

Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma var tikt īstenota no 1. līdz 9. klasei. Pamats izglītojamā uzņemšanai izglītības programmas apguvei ir izglītības iestādes diagnosticētas izglītojamā vajadzības konkrētu izglītošanas mērķu sasniegšanai. Izglītības programmas īstenošanas gaitā konstatētās nepilnības vai radušās neskaidrības risina savstarpējā izglītojamo, vecāku un izglītības iestādes administrācijas pārrunu vai rakstiskā formā. Izglītības programmā izglītojamo var uzņemt uz laiku līdz diviem mācību gadiem, pēc kura viņš turpina izglītību vispārējās pamatizglītības programmā. 

Noderīga informācija:

Sociālās korekcijas programmas paraugs atrodams MK 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.468 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem" [ārēja saite]

2016. gada 21. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 388 “Kārtība, kādā bērnu ievieto sociālās korekcijas izglītības iestādē” [ārēja saite]

2016. gada 13. decembrī Ministru kabineta noteikumi Nr. 775 “Noteikumi par 2017./2018. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku” [ārēja saite]