Izglītības ministrija tika dibināta tūlīt pēc Latvijas valsts proklamēšanas 1918.gada 18.novembrī, un sākotnēji tā atradās Kr.Valdemāra ielā 36a.

Pirmais izglītības ministrs bija Dr. K. Kasparsons (1918.gada 18.novembris līdz 1920.gada 11.jūnijs). Viņš veidoja Izglītības ministriju, kura reāli sāka funkcionēt tikai no 1919.gada 23.jūlija. 1919.gada 8.decembra sēdē Tautas padome pieņēma likumu par Latvijas izglītības iestādēm, kas ministrijas darbībai radīja likumīgus pamatus.

Izglītības ministrijā tika izveidots Skolu departaments ar Pamatskolu un Vidusskolu nodaļām. 1921.gada jūnijā Izglītības ministrijas Skolu departamentā Vidusskolu nodaļu pār­dēvēja par Vidusskolu un arodskolu daļu.

Skolu departaments Izglītības ministrijā pastāvēja līdz 1924.gada augusta sākumam, kad to pārveidoja par Skolu virsvaldi. Skolu virsvaldi sīkāk iedalīja trīs direkcijās: taut­skolu, vidusskolu, arodskolu.

1928.gada aprīlī Izglītības ministriju atkal skāra reorganizācija, jo atjaunoja agrāko Skolu departamentu, bet sadalījums trīs direkcijās joprojām palika nemainīgs.

1929.gada 17.decembrī Saeima pieņēma likumu par Izglītības ministrijas iekārtu. Pamatojoties uz šī likuma izglītības ministram bija tiesības izdot, saistošus noteikumus izglītības iestādēm un amatpersonām. Ministrijas struktūra sastāvēja no ministra sekretariāta, Skolu departamenta un Mazākumtautību izglītības pārvaldes.

Izglītības ministra pārziņā atradās visas augstākās mācību iestādes, kā arī pieminekļu valde, valsts arhīvs, valsts mākslas muzejs, nacionālais teātris un opera.

1938.gada februārī ministrija pārgāja uz jaunām telpām Vaļņu ielā 2.

Padomju okupācijas laikā, kad Latvija tika iekļauta Padomju Savienībā, tika likvidēta arī Izglītības ministrija. LPSR 1940.gadā tika izveidots Izglītības tautas komisariāts.

1946.gada 19.augustā Izglītības tautas komisariātu pārveidoja par koprepublikānisko ministriju (koprepublikāniskās ministrijas izveidoja tajās nozarēs, kurās blakus zināmai centralizācijai, kas pastāvēja PSRS, bija jāņem vērā arī savienoto republiku īpatnības).

LPSR Izglītības ministrijas pārziņā atradās pamatskolas, vidusskolas, vakara (maiņu) vidusskolas, internātskolas, bērnunami, bērnu pirmsskolas un ārpusskolas iestādes. Ministrija rūpējās arī par skolotāju kvalifikācijas celšanu, skolu nodrošināšanu ar mācību līdzekļiem un mācību grāmatām, kārtoja nepilngadīgo aizbildnības un aizgādnības jautājumus.

Vienlaikus ar LPSR Izglītības ministrijas pastāvēšanu LPSR 1966.gada 29.septembrī uz LPSR MP Valsts Augstākās un vidējās speciālās izglītības komitejas bāzes tika izveidota LPSR Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrija. Tā plānoja LPSR augstākās un vidējās speciālās izglītības perspektīvo attīstību, vadīja zinātniskās pētniecības darbu augstākajās mācību iestādēs, kā arī tās zinātniski metodiskajā vadībā noritēja mācības augstskolās un vidējās speciālajās mācību iestādēs.

Tiešā pakļautībā ministrijai atradās augstskolas un 9 vidējās speciālās mācību iestādes. Izglītības un zinātnes ministrijai LPSR Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrija pievienoja 80.gadu otrajā pusē, gandrīz visu LPSR laiku bija atsevišķa Profesionāli tehniskās izglītības komiteja u.c.

Šodien Izglītības un zinātnes ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde Latvijas Republikā izglītības un zinātnes nozarē, kā arī sporta, jaunatnes un valsts valodas politikas jomā un tā atrodas 1911.gadā arhitekta E.Frīzendorfa (Frīzendorfs Edgars Valdemārs Eduards dzim.1881.g.) projektētajā jūgendstila ēkā - Rīgā, Vaļņu ielā 2 - kuras sākotnējā funkcija bija Vidzemes guberņas lauksaimnieku savstarpējās palīdzības biedrības biroju ēka.

Apakšsadaļas:

Ministri no 1990.gada

Ministri no 1918. līdz 1940.gadam