Progress projekta darbības virzienos – starptautisko izglītības pētījumu īstenošanā – laikposmā no 01.07.2017. līdz 30.09.2017.:            

1) OECD Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programma PISA 2015 un PISA 2018 

PISA 2018 īstenots izmēģinājuma pētījums un veikta iegūto datu pirmsapstrāde. Notiek gatavošanās PISA 2018 pamatpētījumam, kurš sāksies 2018. gada martā.

2)Starptautiskais mācību vides pētījums TALIS 2018

Šobrīd notiek darbs pie TALIS 2018 pamatpētījuma sagatavošanas - pētnieki gatavo pamatpētījuma instrumentus, saskaņojot tos ar Starptautisko pētījumu centru.

3) Starptautiskais lasītprasmes novērtēšanas pētījums PIRLS 2016

 Sagatavotas PIRLS 2016 dalībskolu individuālo pētījuma rezultātu atskaites.

4) Zinātņu doktoru karjeru apsekojums OECD SCDH

Apsekojuma rezultāti.

Apsekojuma dati tiks arī turpmāk izmantoti Pasaules Bankas pētījuma ietvaros un tiks iekļauti citos OECD statistikas pārskatos.

5) Pētījums par augstākās izglītības pārvaldību sadarbībā ar Pasaules Banku

Jūlijā tika izstrādāts līdz nākamajai ekspertu vizītei 4.–8. septembrī paveicamo uzdevumu laika grafiks.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) nolēma iesaistīties pētījuma otrajā posmā; ekspertiem tika sniegta IZM rīcībā esošā informācija un dati par LLU.

Tika precizēta un apstiprināta ekspertu piedāvātā struktūra pētījuma otrā posma pirmajam ziņojumam par starptautiskajām tendencēm un labu praksi akadēmiskās karjeras attīstībā (“Good Academic Careers: Learning from International Practice”).

Aizpildot ekspertu izveidotu anketu, tika sniegta informācija par izpētei būtisko normatīvo ietvaru – likumiem un Ministru Kabineta noteikumiem, kas nosaka akadēmiskās karjeras posmus, doktorantūru un pēcdoktorantūru, akadēmiskā personāla atlasi un karjeras attīstību, atalgojumu.

Aizsākās darbs pie kritēriju, kas ļauj novērtēt, vai valsts un augstskolu līmenī īstenotā cilvēkresursu politika ir laba, izstrādes.

Augusts

4.–8. septembra ekspertu vizītes organizēšana.

Turpinājās izpētei nepieciešamās informācijas sniegšana ekspertiem.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte atsauca dalību pētījumā. Pētījumā iesaistītās sešas augstskolas sagatavoja informāciju un datus par akadēmisko personālu, atalgojuma politiku, doktorantūru, akadēmiskā personāla atlasi, mācībspēku un pētnieku snieguma kvalitātes izvērtēšanu, kā arī citām katrai augstskolai raksturīgajām cilvēkresursu politikas niansēm.

Pabeigts darbs pie kritērijiem cilvēkresursu politikas izvērtēšanai.

Septembris

Septembra pirmajā nedēļā eksperti apmeklēja sešas valsts augstskolas, lai pētītu doktorantūras un pēcdoktorantūras, akadēmiskā personāla atlases, karjeras attīstības un atalgošanas procesus: Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko Universitāti, Daugavpils Universitāti, Vidzemes Augstskolu, Latvijas Mākslas akadēmiju un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju. Katrā augstskolā eksperti tikās ar tās vadību, personāla departamenta speciālistiem, kā arī ar mācībspēkiem, jaunajiem zinātniekiem un doktorantiem.

Papildus augstskolu apmeklējumam eksperti pirmdien, 4. septembrī, tikās ar valsts un privāto augstskolu personāla speciālistiem, kā arī ar Latvijas Jauno zinātnieku un Latvijas Studentu apvienību pārstāvjiem. Savukārt piektdien, 8. septembrī, noslēdzot vizīti, eksperti tikās ar Augstākās izglītības padomes un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pārstāvjiem. IZM speciālisti ar Pasaules Bankas ekspertiem tikās gan 4., gan 8. septembrī. Sanāksmēs tika pārrunāta vizītes gaita un pirmie secinājumi.

Tika uzsākts darbs pie pētījuma otrā posma otrā ziņojumam par faktisko situāciju akadēmiskās karjeras jomā Latvijā (status quo ziņojums). Turpinājās izpētei nepieciešamās informācijas sniegšana ekspertiem.

 6) Izglītības indikatoru programma OECD INES

Saskaņā ar OECD izglītības indikatoru programmas INES darba programmu, pārskata periodā tika pabeigta Latvijas informācijas pārbaude izglītības datu ziņojuma “Education at a Glance 2017” tabulu, attēlu un teksta projekta dokumentos. Sadarbībā ar projekta 8.3.6.1/16/I/001 “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” vadītāju Larisu Pekšu tika organizēts ziņojuma datu prezentācijas pasākums, kas notika Rīgā, 2017. gada 12. septembrī. Pasākumā piedalījās OECD Izglītības un prasmju direktorāta analītiķe Camila de Moraes, kas prezentēja ziņojuma Latvijas datu izlasi. Pasākuma materiāli pieejami LR IZM mājaslapā, sadaļā “OECD Izglītības indikatoru programma INES”.

Rīga bija viena no 13 pasaules pilsētām, kurās OECD eksperti 12. septembrī gandrīz vienlaikus prezentēja jaunākos “Education at a Glance” datus. Kā liecina sākotnēji apkopotā informācija, ziņojuma publicitātes kontekstā pasaulē Latvija veidojusi salīdzinoši nozīmīgu daļu:

Avots: OECD INES

Pārskata periodā IZM PIAD eksperts, INES komponentes vadītājs Viktors Kravčenko piedalījās OECD Izglītības sistēmu indikatoru programmas INES izglītības sociālo un nodarbinātības ieguvumu datu attīstības tīkla LSO 18. sanāksme, kas 27.-29. septembrī notika Spānijas Izglītības, kultūras un sporta ministrijā. Sanāksmē tika lemts par vairāku indikatoru izstrādi iekļaušanai nākamā gada “Education at a Glance” ziņojumā. Indikatoru izstrādi LSO tīkls veiks sadarbībā ar OECD Izglītības un prasmju direktorātu. To vidū būs arī indikators par zinātņu doktoru ieguldījumu pētniecībā un inovācijās. Latvijas dati šim indikatoram ir apkopti projekta 8.3.6.1/16/I/001 “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” finansētajā zinātņu doktoru karjeru apsekojumā, ko 2016. gadā veica Centrālā statistikas pārvalde.