1) OECD Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programma PISA 2015 un PISA 2018

Notiek darbs pie PISA 2015 sekundārās datu analīzes par faktoriem, kas ietekmē Latvijas skolēnu zināšanu sasniegumus.

Kopumā novadot 532 datorizētas testēšanas sesijas, pabeigta PISA 2018 pamatpētījuma datu savākšana.
Dati par skolu un skolēnu dalību, sesiju norisi, testēšanas problēmām ievadīti Latvijas datu bāzes platformā (Data management expert – DME)
Veikti datu bāzes kontroltesti, datu tīrīšana un kontrole, notiek saskaņošana ar WESTAT. Datu bāzē ievadīti dati par 6738 Latvijas skolēniem.
Atbilstoši starptautiskajās prasībās noteiktai brīvo atbilžu vērtēšanas shēmai sagatavota OECS platforma elektronisko uzdevumu brīvo atbilžu vērtēšanai, izveidota rokasgrāmata vērtētājiem un novadīti divi semināri par brīvo atbilžu vērtēšanu.


2) Starptautiskais mācību vides pētījums TALIS 2018

2018. gada trešajā ceturksnī sadarbībā ar starptautisko pētījumu centru turpinājās iegūto datu pārbaude un to kvalitātes izvērtēšana. Tika veikts datu sagatavošanas etaps, lai varētu uzsākt to analīzi.

3) Starptautiskais lasītprasmes novērtēšanas pētījums PIRLS 2016

Notiek darbs pie projekta uzraudzības padomes apstiprinātajām prioritārajām PIRLS 2016 pētījuma sekundārās analīzes tēmām:
• Vecāku ietekmes uz skolēnu lasītprasmes sasniegumiem un attieksmes izmaiņas PIRLS pētījuma ciklos;
• Skolēnu lasīšanas motivācija, saistība ar sasniegumiem, izmaiņas;
• IKT lietošanas ietekmes saistība ar sasniegumiem lasīšanā IEA PIRLS pētījuma kontekstā;
• Pāridarījumi un citi emocionālas vides faktori Latvijas skolās un to saistība ar lasītprasmes sasniegumiem.


4) Zinātņu doktoru karjeru apsekojums OECD SCDH

Apsekojuma rezultāti ir pieejami IZM mājaslapā: http://www.izm.gov.lv/images/izglitiba_augst/Pasaules_Banka/Careers_of_Doctoral_Degree_holders_EN.pdf
https://infogram.com/doctorate_holders_general_description
Apsekojuma dati tiks arī turpmāk izmantoti Pasaules Bankas pētījuma ietvaros un tiks iekļauti citos OECD statistikas pārskatos.

5) Pētījums par augstākās izglītības pārvaldību sadarbībā ar Pasaules Banku

Tika precizēti pētījuma trešā posma uzdevumi un izstrādāti līguma grozījumi, kas paredz mācību semināra cikla īstenošanu 2018. gada oktobrī.
Tika pagarināts līgums ar Pasaules Banku līdz 30. decembrim. Līguma pagarinājums paredz īstenot pētījuma trešo posmu, kas ietver divu mācību semināru ciklu sagatavošanu un organizēšanu valsts dibināto augstskolu vadības pārstāvjiem. Augstskolām tika nosūtītas aizpildīšanai divas anketas: viena par institūcijas iekšējo finansēšanu un pārvaldību, otra par akadēmiskā personāla nodarbinātības nosacījumiem un karjeras attīstību. Anketu mērķis – noskaidrot semināru mērķgrupas mācību vajadzības. Anketās augstskolas tiek aptaujātas par Pasaules Bankas rekomendāciju īstenošanu, tostarp ieguldot ES finansējumu no augstākā izglītības programmām. Paredzams, ka, nodrošinot mācību seminārus augstskolu vadībai, minētās ES programmas tiks īstenotas kvalitatīvi un mērķtiecīgi, ilgtermiņā būtiski paaugstinot Latvijas augstākās izglītības un pētniecības kvalitāti un starptautisko konkurētspēju.
Balstoties uz sadarbībā ar Pasaules Banku izstrādātajiem ziņojumiem “Akadēmiskā karjera: laba starptautiskā prakse” (2018)[1], “Akadēmiskā karjera Latvijā: ieteikumi” (2018)[2], Saeimas Juridiskajam birojam tika sniegta informācija par darba līgumu slēgšanas termiņiem ar akadēmiskajos amatos ievēlētām personām ārvalstu augstākās izglītības institūcijās.
Noritēja darbs pie mācību semināru organizēšanas. Tie tiks īstenoti savstarpējas mācīšanās formā (peer learning). Mācību semināru cikls par iekšējo finansēšanu un pārvaldību notiks 1. un 2. oktobrī, savukārt – par akadēmiskā personāla nodarbinātības nosacījumiem un karjeras attīstību – 9. un 10. oktobrī. Mācībās plāno piedalīties 14 valsts dibināto augstskolas – to rektori, prorektori un struktūrvienību vadītāji.


6) Izglītības indikatoru programma OECD INES

Jūlijā un augustā notika Latvijas informācijas pārbaude un saskaņošana pirms tās publicēšanās OECD ziņojumā “Education at a Glance 2018”. Notika arī Latvijas datu izlases (Country Note) dokumenta saskaņošana un tulkošana latviešu valodā.
2018. gada 11. septembrī Latvijas Universitātes un Microsoft Inovāciju centrā notika preses konference ar izglītības ministra Dr. Kārļa Šadurska un OECD Izglītības un prasmju direktorāta eksperta Simona Normando (Simon Normandeau) piedalīšanos, kas bija veltīta OECD ziņojuma “Education at a Glance 2018” publicēšanai. Tai sekoja informatīvs seminārs, kurā OECD Izglītības un prasmju direktorāta eksperts Simons Normando prezentēja ziņojumā iekļautos Latvijas datus starptautiskā salīdzinājumā. Prezentācijā ietverto informāciju komentēja Izglītības un zinātnes ministrijas un Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvji. Plašāka informācija par preses konferenci un jaunā ziņojuma prezentāciju pieejama sadaļā “Projekta aktualitātes”, bet jaunais ziņojums un Latvijas datu izlase publicēti sadaļā par OECD INES pētījumu rezultātiem.
Pārskata periodā sniegti komentāri un papildinājumi Eiropas Komisijas ikgadējā ziņojuma “Education and Training Monitor 2018” darba versijai. Ziņojums, kas tiks publicēts oktobrī, analizē ES dalībvalstu progresu kopējo izglītības mērķrādītāju (benchmarks) sasniegšanā, kā arī aplūko pilsoniskās izglītības un jauniešu pilsoniskās līdzdalības jautājumus, kas šogad ir ziņojuma caurviju temats.

7) OECD Starptautiskais pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas pētījums PIAAC

Sadarbības partnera atlases procedūra ir noslēgusies - sadarbības partneris un NPM būs LU. Parakstīts nodomu protokols. Tiek gatavots līguma grozījumu pieprasījums, taču nepieciešams vēl vienoties ar sadarbības partneri par budžetu.
Ir uzsākts darbs pie pētījuma jautājumiem.

8) Starptautiskais matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču pētījums TIMSS 2019

Veikta datu bāzu tīrīšana un saskaņošana ar IEA.
Latvijas pārstāvji piedalījās starptautiskajā nacionālo pētījumu vadītāju (Stokholmā) un datu administartoru (Hamburgā) sanāksmēs. Sanāksmēs tika aplūkoti svarīgākie pamatpētījuma sagatavošanas un norises jautājumi:

- IEA sekretariāta ziņojums par jaunākajiem pētījumiem;
- termiņu saskaņošana;
- izlases veidošana;
- kognitīvo uzdevumu atlases pamatojums;
- brīvo atbilžu vērtēšanas principi;
- aptauju sagatavošana;
- elektroniskās platformu sagatavošanas.
Uzsākta pētījumu instrumentu tulkošana un saskaņošana.
Uzsākta izlases veidošana.