Izvēlne

Aptauja

Vai skolu sasniegumiem valsts pārbaudes darbos ir jābūt publiski pieejamiem?
Ir jāpapildina kritēriji skolu kvalitātes mērīšanai
Nav viedokļa

Informatīvais ziņojums „Par zinātnes starptautisko izvērtējumu” (.pdf)

Innovation System Review and Research Assessment Exercise: Final Report (ENG) (.pdf)

Research Assessment Exercise: Summary report (ENG) (.pdf)

Panel A: Agriculture, forestry and veterinary science (ENG) (.pdf)

Panel E: Engineering and Computer Science (ENG) (.pdf)

Panel H: Humanities (ENG) (.pdf)

Panel L: Life Sciences and Medicine (ENG) (.pdf)

Panel M: Natural Sciences and Mathematics (ENG) (.pdf)

Panel S: Social Sciences (ENG) (.pdf)

Zinātnisko institūciju novērtējums (kopsavilkums):

Nr.
p.k.

Zinātniskā institūcija

Pētniecības kvalitāte

Ietekme uz zinātnes nozari

Ekonomiskā un sociālā ietekme

Pētniecības vide un infrastruktūra

Attīstības potenciāls

Kop. vērtējums

1

LU

LU Astronomijas institūts

3

3

3

2

4

3

2

LU

LU Bioloģijas institūts

2

2

3

2

2

2

3

LU

LU Cietvielu fizikas institūts

4

4

5

4

5

4

4

LU

LU Filozofijas un socioloģijas institūts

3

3

4

3

2

3

5

LU

LU Fizikas institūts

2

2

3

2

2

2

6

LU

LU Latviešu valodas institūts

3

3

2

2

2

2

7

LU

LU Latvijas vēstures institūts

3

3

2

3

1

2

8

LU

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

4

4

4

4

4

4

9

LU

LU Matemātikas un informātikas institūts (informātikas virziens)

3

3

4

4

3

3

10

LU

LU Matemātikas un informātikas institūts (matemātikas virziens)

3

3

3

2

2

3

11

LU

LU Polimēru mehānikas institūts

2

2

3

2

2

2

12

LU

Atomfizikas un spektroskopijas institūts

4

3

4

3

4

4

13

LU

Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts

2

2

1

1

1

1

14

LU

Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts

1

1

2

1

1

1

15

LU

Kardioloģijas institūts

2

3

3

2

2

2

16

LU

Ķīmiskās fizikas institūts

3

3

2

2

3

3

17

LU

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts

2

2

2

1

1

2

18

LU

Sociālo un politisko pētījumu institūts 

3

2

4

3

3

3

19

LU

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskais institūts

3

2

3

3

3

3

20

LU

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūts

3

1

4

2

3

3

21

LU

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Psiholoģijas nodaļa

3

3

3

3

3

3

22

LU

Bioloģijas fakultāte

3

2

3

2

2

2

23

LU

Datorikas fakultāte

4

4

3

3

4

4

24

LU

Ekonomikas un vadības fakultāte

2

1

3

1

2

2

25

LU

Humanitāro zinātņu fakultāte

3

3

3

2

3

3

26

LU

Juridiskā fakultāte

3

3

4

3

4

3

27

LU

Medicīnas fakultāte

2

2

3

2

2

2

28

LU

Teoloģijas fakultāte

3

3

3

1

2

2

29

LU

Vēstures un filozofijas fakultāte

3

2

3

1

2

2

30

LU

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

3

4

4

4

4

4

31

LU

Ķīmijas fakultāte

3

2

2

2

3

2

32

LU

Fizikas un matemātikas fakultātes Matemātikas nodaļa

2

2

2

2

2

2

33

LU

Fizikas un matemātikas fakultātes Fizikas nodaļa, Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa

4

4

4

4

4

4

34

RTU

Aeronautikas institūts

2

3

2

2

2

2

35

RTU

Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes

2

2

3

2

3

2

36

RTU

Autotransporta institūts

1

1

1

1

1

1

37

RTU

Biomateriālu un biomehānikas institūts

3

3

2

2

2

2

38

RTU

Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts

3

3

3

3

3

3

39

RTU

Būvniecības fakultāte

2

2

3

2

2

2

40

RTU

Būvniecības un rekonstrukcijas institūts

2

2

2

2

2

2

41

RTU

Būvuzņēmējdarbības un  nekustāmā īpašuma ekonomikas institūts

2

2

2

2

2

2

42

RTU

Darba un civilās aizsardzības institūts

2

1

2

1

2

2

43

RTU

Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts

2

2

2

1

1

1

44

RTU

Dzelzceļa transporta institūts

1

2

2

2

2

2

45

RTU

Enerģētikas institūts

3

3

3

2

3

3

46

RTU

Humanitārais institūts

1

1

1

1

1

1

47

RTU

Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts

3

2

3

3

3

3

48

RTU

Informācijas tehnoloģiju institūts

3

3

2

3

3

3

49

RTU

Inženiermatemātikas katedra

3

3

3

2

2

2

50

RTU

Lietišķās ķīmijas institūts

2

2

2

2

2

2

51

RTU

Lietišķās valodniecības institūts

2

2

3

2

3

2

52

RTU

Lietišķo datorsistēmu institūts

2

2

3

3

2

2

53

RTU

Mašīnbūves tehnoloģijas institūts

3

3

3

3

3

3

54

RTU

Materiālu un konstrukciju institūts

3

3

3

3

3

3

55

RTU

Mehānikas institūts

3

2

2

2

2

2

56

RTU

RTU Neorganiskās ķīmijas institūts

3

2

3

3

3

3

57

RTU

Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts

4

3

3

3

3

3

58

RTU

Polimērmateriālu institūts

2

2

2

2

2

2

59

RTU

Radioelektronikas institūts

1

1

2

2

1

1

60

RTU

Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts

2

1

3

2

2

2

61

RTU

Silikātu materiālu institūts

2

2

2

2

2

2

62

RTU

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts

2

2

2

2

2

2

63

RTU

Siltumenerģētisko sistēmu katedra

2

1

2

2

1

1

64

RTU

Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts

1

1

2

2

2

2

65

RTU

Tālmācību studiju centrs

2

2

3

3

2

2

66

RTU

Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts

1

1

2

1

1

1

67

RTU

Tehniskās fizikas institūts

3

3

2

2

2

2

68

RTU

Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts

2

2

3

3

2

2

69

RTU

Telekomunikāciju institūts

3

3

3

3

3

3

70

RTU

Transporta elektronikas un telemātikas katedra

2

2

2

2

2

2

71

RTU

Transportbūvju institūts

2

2

2

2

2

2

72

RTU

Varbūtības teorijas un matemātiskās statistikas katedra

1

1

1

1

1

1

73

RTU

Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

3

2

3

2

3

3

74

RTU

Vides modelēšanas centrs

1

1

3

2

2

2

75

RTU

Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts

3

3

3

4

3

3

76

LLU

LLU aģentūra "Zemkopības zinātniskais institūts"

1

2

2

1

1

1

77

LLU

LLU aģentūra Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskais institūts "Sigra"

1

1

2

2

2

2

78

LLU

LLU aģentūra "Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts"

1

1

2

1

1

1

79

LLU

Ekonomikas fakultāte

2

2

3

2

2

2

80

LLU

Informācijas tehnoloģiju fakultāte

2

2

2

3

2

2

81

LLU

Tehniskā fakultāte

2

2

2

2

2

2

82

LLU

Izglītības un mājsaimniecības institūts

2

2

3

2

2

2

83

LLU

Lauksaimniecības fakultāte

1

2

2

1

2

2

84

LLU

Lauku inženieru fakultāte

2

2

2

2

2

2

85

LLU

Meža fakultāte

2

2

2

2

2

2

86

LLU

Pārtikas tehnoloģijas fakultāte

2

2

3

2

3

3

87

LLU

Sociālo zinātņu fakultāte

2

2

1

1

2

2

88

LLU

Veterinārmedicīnas fakultāte

2

2

2

2

3

2

89

DU

Ilgtspējīgas izglītības institūts, Pedagoģijas un psiholoģijas katedra, Sociālās psiholoģijas katedra

2

3

3

4

2

3

90

DU

G.Liberta Inovatīvās mikroskopijas centrs, Fizikas katedra, Matemātisko pētījumu centrs

3

3

4

4

4

4

91

DU

Humanitārā fakultāte

3

2

3

4

4

3

92

DU

Ekoloģijas institūts un Ķīmijas un ģeogrāfijas katedra

3

2

2

2

2

2

93

DU

Reģionālās vienības

2

2

4

2

3

2

94

DU

Sistemātiskās bioloģijas institūts, Anatomijas un fizioloģijas katedra

3

3

2

3

4

3

95

RSU

Medicīnas virziens

3

3

3

4

4

3

96

RSU

Sociālo zinātņu virziens

3

2

2

1

2

2

97

LiepU

Liepājas Universitātes Sociālo zinātņu bloks

2

2

2

2

2

2

98

LiepU

Liepājas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas bloks

2

2

4

3

3

3

99

LiepU

Liepājas Universitātes Humanitāro zinātņu bloks

2

2

4

2

2

2

100

ReA

Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas zinātniskā institūta Humanitāro zinātņu bloks

2

2

4

3

3

3

101

ReA

Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas zinātniskā institūta Inženierzinātņu bloks

1

2

3

3

2

2

102

ReA

Rēzeknes Augstskolas Personības socializācijas institūts

3

2

4

3

3

3

103

LSPA

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

1

1

2

1

2

1

104

RPIVA

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

3

3

4

4

3

3

105

RISEBA

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola

2

1

2

1

1

2

106

ISMA

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas Datortehnoloģiju pētījumu institūts

1

1

1

1

1

1

107

ISMA

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas Biznesa institūts

1

1

2

1

1

1

108

ViA

Vidzemes Augstskolas Sociotehnisko sistēmu institūts

1

1

2

1

1

1

109

VeA

Ventspils Augstskolas Lietišķās lingvistikas centrs

2

1

1

2

1

1

110

VeA

Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūts „Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs”

3

3

4

4

4

4

111

LKA

Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātnisko pētījumu centrs

3

2

2

2

3

2

112

LMA

Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts

3

3

4

2

3

3

113

JVLMA

J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs

4

3

3

3

2

3

114

TSI

Transporta un sakaru institūts

3

3

3

4

4

4

115

 

Baltijas studiju centrs

2

3

1

1

2

2

116

 

Biedrība Šamir

0

0

0

0

0

0

117

 

Biznesa kompetences centrs

1

1

2

1

1

1

118

 

Contra Cancrum Coli

0

0

0

0

0

0

119

 

Elektronikas un datorzinātņu institūts

3

3

4

4

4

4

120

 

Fizikālās enerģētikas institūts

2

1

3

1

2

2

121

 

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

4

4

5

4

4

4

122

 

Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs

1

2

2

1

2

2

123

 

Latvijas Augu aizsardzības centrs

1

1

3

2

2

2

124

 

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

4

4

4

3

4

4

125

 

Latvijas Hidroekoloģijas institūts

2

2

2

1

2

2

126

 

Latvijas Humusvielu institūts

0

0

0

0

0

0

127

 

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija

0

0

0

0

0

0

128

 

Latvijas Nacionālā bibliotēka

0

0

0

0

0

0

129

 

Latvijas Tautsaimniecības attīstības institūts

2

1

1

2

1

1

130

 

Latvijas Tehnoloģiskais centrs

0

0

0

0

0

0

131

 

Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūts

2

1

3

2

2

2

132

 

Latvijas Valsts augļkopības institūts

1

2

3

2

2

2

133

 

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

3

3

4

3

3

3

134

 

LU žurnāls Latvijas vēsture fonds

0

0

0

0

0

0

135

 

LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs

1

1

1

2

2

2

136

 

LZA Ekonomikas institūts

2

1

2

2

1

2

137

 

Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts

1

1

3

1

2

1

138

 

Nacionālais Botāniskais dārzs

1

1

3

1

2

1

139

 

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

4

4

5

5

5

5

140

 

P.Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca

4

4

4

4

4

4

141

 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"

4

4

4

4

4

4

142

 

Psihoneirofizioloģijas un bioregulācijas pētījumu centrs

1

1

1

1

1

1

143

 

Pūres Dārzkopības pētījumu centrs

1

1

2

2

1

1

144

 

Rīgas Austrumu klīniskā slimnīca, Infektoloģijas centrs

2

2

2

2

3

2

145

 

Rīgas Elektromašīnbūves rūpnīcas zinātniski pētnieciskais izmēģinājumu institūts

0

0

0

0

0

0

146

 

SIA „Biznesa augstskola Turība” Biznesa tehnoloģiju institūts

2

1

3

3

2

2

147

 

Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts

3

3

3

2

2

3

148

 

Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts

1

1

2

2

1

1

149

 

Vides risinājumu institūts

0

0

0

0

0

0

150

 

Vīnkoki

0

0

0

0

0

0

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.