1) OECD Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programma PISA 2015 un PISA 2018

Notiek darbs pie PISA 2015 sekundārās datu analīzes par faktoriem, kas ietekmē Latvijas skolēnu zināšanu sasniegumus.

Kopumā novadot 532 datorizētas testēšanas sesijas, pabeigta PISA 2018 pamatpētījuma datu savākšana.

Dati par skolu un skolēnu dalību, sesiju norisi, testēšanas problēmām ievadīti Latvijas datu bāzes platformā (Data management expert – DME).

Veikti datu bāzes kontroltesti, datu tīrīšana un kontrole, notiek saskaņošana ar WESTAT. Datu bāzē ievadīti dati par 6738 Latvijas skolēniem.

Atbilstoši starptautiskajās prasībās noteiktai brīvo atbilžu vērtēšanas shēmai sagatavota OECS platforma elektronisko uzdevumu brīvo atbilžu vērtēšanai, izveidota rokasgrāmata vērtētājiem un novadīti divi semināri par brīvo atbilžu vērtēšanu.


2) Starptautiskais mācību vides pētījums TALIS 2018

2018. gada otrajā ceturksnī norisinājās pamatpētījuma datu savākšana no Latvijas respondentiem. Laika posmā no 1. marta līdz 30. aprīlim iegūtie dati apkopoti, pārbaudīti un nodoti Starptautiskajam pētījumu centram tālākai apstrādei.

Kopā pētījumā sekmīgi piedalījās 135 skolas – aptaujas aizpildīja to direktori un 2314 skolotāji. No starptautiskā pētījuma centra saņemtas pirmās pozitīvās atsauksmes par datu kvalitāti.

3) Starptautiskais lasītprasmes novērtēšanas pētījums PIRLS 2016

Notiek darbs pie PIRLS 2016 sekundārās datu analīzes par faktoriem, kas ietekmē Latvijas 4. klašu skolēnu lasītprasmes sasniegumus.

4) Zinātņu doktoru karjeru apsekojums OECD SCDH

Apsekojuma rezultāti ir pieejami IZM mājaslapā: http://www.izm.gov.lv/images/izglitiba_augst/Pasaules_Banka/Careers_of_Doctoral_Degree_holders_EN.pdf
https://infogram.com/doctorate_holders_general_description

Apsekojuma dati tiks arī turpmāk izmantoti Pasaules Bankas pētījuma ietvaros un tiks iekļauti citos OECD statistikas pārskatos.

5) Pētījums par augstākās izglītības pārvaldību sadarbībā ar Pasaules Banku

Pētījuma otrā posma rezultātu prezentēšana augstākās izglītības nozares pārstāvjiem, t. sk. ārvalstu kolēģiem, notika pētījuma noslēguma konferencē 2018. gada 23. aprīlī. Ministrijas, augstākās izglītības nozares pārstāvji (RTU, AIP) un Pasaules Bankas eksperti prezentēja pētījuma pirmajā posmā saņemto rekomendāciju ieviešanas gaitu gan valsts, gan arī iestāžu līmenī, tika apspriesti otrā posma rezultāti, saņemtās rekomendācijas un to ieviešana. Konferences prezentācijas, tostarp infografika “Akadēmiskās profesijas restarts”, pieejamas ministrijas mājaslapā – sadaļā: 2018. GADA 23. APRĪĻA KONFERENCES PREZENTĀCIJAS. Konferences noslēgumā pētījumā iesaistīto augstskolu, kā arī ieinteresēto pušu pārstāvji saņēma visu līdz šim sadarbībā ar Pasaules Banku sagatavoto ziņojumu (2014. un 2016.–2018.) krājumu komplektu oriģinālvalodā. Krājumu PDF ir publicēti ministrijas mājas lapā: Krājums Academic Careers (.pdf), Krājums Internal Funding and Governance (.pdf), Latvian doctoral studies and promotion system (.pdf), Krājums System-Level Funding (.pdf). Ziņojumu krājumi gan drukātā formā, gan arī elektroniski ir pieejami LNB.

24. aprīlī ministrijas pārstāvji, ārvalstu kolēģi (Polija, Lietuva, Igaunija, Dānija, Somija, Horvātija, Baltkrievija) un Pasaules Bankas ekspertu komanda tikās pie apaļā galda, lai diskutētu par aktuālajiem augstākās izglītības jautājumiem reģionā, t.sk. par ieguvumiem un izaicinājumiem, kas saistīti ar augstākās izglītības internacionalizāciju.

Aprīļa beigās ESF projekta 8.3.6.1. Uzraudzības padomes sēdē tika prezentēti pētījuma gaita, noslēgums un rezultāti.


6) Izglītības indikatoru programma OECD INES

Pabeigti iepriekšējā posmā uzsāktie datu apkopojumi un sākta Latvijas informācijas pārbaude ziņojuma “Education at a Glance 2018” indikatoru un teksta 1. versijas projektā.

LR IZM eksperts - INES programmas koordinators Viktors Kravčenko piedalījās Eiropas Komisijas (EK) Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāta organizētās Pastāvīgās indikatoru un mērķrādītāju grupas (Standing Group on Inidcators and Benchmarks) 45. sanāksmē, kas aprīļa beigās notika Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā. Sanāksmē pārrunātas grupas darba aktualitātes un turpmākie uzdevumi, EK ziņojuma “Education and Training Monitor 2018” izstrādes progress, kā arī EK un citu starptautisko organizāciju (OECD, IEA) datu aptauju aktualitātes.

7) OECD Starptautiskais pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas pētījums PIAAC

Nominēts PIAAC valdes loceklis - IZM PIAD vecākais eksperts. Pārskata periodā IZM darbinieks piedalījās 1.NPM sanāksmē.

8) Starptautiskais matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču pētījums TIMSS 2019

Uzsākta IEA TIMSS 2019 izmēģinājuma pētījuma sagatavošana noteiktajām prasībām.

Notika IEA TIMSS 2019 izmēģinājuma pētījuma īstenošana.