2019.gada 9.janvārī apstiprināta Jaunatnes politikas valsts programma 2019.gadam.

Tā veidota, lai nodrošinātu gan Eiropas Savienības, gan nacionālā līmeņa jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentos noteikto uzdevumu un pasākumu īstenošanu. Programmas mērķis ir nodrošināt informatīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu, lai radītu labvēlīgu vidi, kas palīdzētu jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim, nodrošinot darba ar jaunatni Latvijā koordināciju un attīstību.

Jaunatnes politikas prioritātes 2019.gadam:

  1. veicināt ilgtermiņa darba ar jaunatni plānošanu un attīstību vietējā līmenī;
  2. atbalstīt jaunatnes organizāciju darbību jauniešu līdzdalības veicināšanai;
  3. vienota modeļa izstrāde jauniešu neformālās izglītības atzīšanai valsts mērogā;
  4. 11 jaunatnes mērķu ieviešanas veicināšana saskaņā ar Eiropas Savienības Jaunatnes stratēģijā 2019.–2027. gadam noteikto.

Īstenojot Jaunatnes politikas valsts programmu, 2019. gadā tiks turpināts darbs, lai veicinātu ilgtermiņa darba ar jaunatni plānošana vietējā līmenī, gan nodrošinot atbalstu pašvaldībām to plānošanas dokumentos noteikto iniciatīvu īstenošanai, gan arī sniedzot atbalstu pašvaldībām, kas vēlas attīstīt plānveida darba ar jaunatni organizāciju. Tāpat tiks turpināts atbalsts jaunatnes organizāciju iniciatīvām, lai sekmētu jauniešu līdzdalības palielināšanos un dzīves prasmju apgūšanu neformālajā izglītībā. Tiks turpināta arī 2017. un 2018. gadā apstiprinātā iniciatīva sniedzot atbalstu jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā. Lai nodrošinātu atbalsta mehānismu darbā ar jaunatni iesaistītajām personām turpināsies mācības jaunatnes lietu speciālistiem un jaunatnes darbiniekiem un tiks nodrošinātas iespējas labās prakses pārņemšanai un pieredzes apmaiņai starp pašvaldībām. Tāpat tiks turpināts darbs pie neformālās izglītības darbā ar jaunatni atzīšanas sistēmas izveides.

Grozījumi Jaunatnes politikas valsts programmā 2019. gadam (30.08.2019)

Grozījumi Jaunatnes politikas valsts programmā 2019. gadam (21.02.2019)

Jaunatnes politikas valsts programma 2019. gadam (.pdf)

Grozījumi Jaunatnes politikas valsts programmā 2018. gadam (.pdf)

Jaunatnes politikas valsts programma 2018.gadam (.pdf)

Grozījumi Jaunatnes politikas valsts programmā 2017. gadam (.pdf)

Jaunatnes politikas valsts programma 2017. gadam (.pdf)

Jaunatnes politikas valsts programma 2016. gadam (.pdf)

Jaunatnes politikas valsts programma 2018. gadam apstiprinātie projekti

Jaunatnes politikas 2017. gada valsts programmas apstiprinātie projekti

Jaunatnes politikas 2016. gada valsts programmas apstiprinātie projekti

Jaunatnes politikas 2015. gada valsts programmas atbalstītie projekti