Vispārējā izglītība:

Datu apkopojums un ārvalstu un Latvijas pieredzes analīze par digitālo mācību līdzekļu pieejamību un izmantošanu vispārējās izglītības mācību satura nodrošināšanai (2018) (.pdf)

Pētījums par bērniem ar speciālām vajadzībām sniedzamo atbalsta pakalpojumu izmaksu modeli iekļaujošas izglītības īstenošanas kontekstāmodeli iekļaujošas izglītības īstenošanas kontekstā (2017) (.pdf)

Optimālā vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa izveide Latvijā (2017) (.pdf)

Latvija OECD Starptautiskajā novērtēšanas programmā PISA 2015 – pirmie rezultāti un secinājumi (2015) (.pdf)

Pētījums par politikas alternatīvu veidošanu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas problēmas risināšanai (2015) (.pdf)

Pētījums par priekšlaicīgas mācību pamešanas iemesliem un riskiem jauniešiem vecuma grupā no 13 līdz 18 gadiem (2014) (.pdf)

Galvenie secinājumi no Starptautiskā mācību vides pētījuma (TALIS 2013) par 5.-9. klašu skolotājiem un viņu skolu direktoriem (.pdf)

Pētījums par mazo lauku skolu tīklu Latvijā (2013) (.pdf)

Metodiskie ieteikumi darbā ar skolēniem, kuriem ir agresīva uzvedība (2012) (.pdf)

Skolu un pirmsskolu pašpārvalžu darbības izvērtējums un ieteikumi efektivitātes uzlabošanai (2012) (.pdf), Prezentācija (.ppt)

Skolotāju un skolēnu mediju kompetence (2011) (.pdf)

Vidusskolēnu pilsoniskās un lingvistiskās attieksmes, apgūstot mazākumtautību izglītības programmas (2010) (.pdf)

Centralizēto eksāmenu pēdējo trīs gadu rezultātu analīze un sagatavotības pārejai uz vienotu latviešu valodas eksāmenu 2010.gadā izpēte (2009) (.pdf)

Metodisko materiālu “Obligātās pirmsskolas un sākumskolas izglītības izvērtējums un pilnveides iespējas” izstrāde (2008) (.pdf)

 

Profesionālā izglītība:

Pētījums par profesionālās vidējās izglītības finansēšanu Latvijā, izglītības programmu izmaksu koeficientu aktualizēšanu, starptautiskā praksē un akadēmiskajā vidē teorētiski pamatotu profesionālās izglītības programmu īstenošanas finansēšanas modeli un priekšlikumi grozījumiem normatīvajos aktos (2017) (.pdf)

Profesionālās izglītības iestāžu pārvaldības modelis (2012) (.pdf)

Profesionālās izglītības prestižs Latvijā (2007) (.pdf), Prezentācija (.pdf)

 

Augstākā izglītība:

Pētījums par studiju izmaksu koeficientu augstākajā izglītībā aktualizēšanu un priekšlikumu sagatavošana to konsolidēšana (2014) (.pdf)

Augstākās izglītības institūciju finanšu – ekonomiskās darbības izvērtējums un publisko pārskatu konsolidācija (2014) (.pdf)

Akadēmiskā personāla atlases un atalgojuma politikas sistēmas izpēte augstākās izglītības iestādēs (2014) (.pdf)

Pasaules bankas pētījuma 1.ziņojums - Latvijas augstākās izglītības finansēšanas modeļa stipro un vājo pušu izvērtējums (2014) (.pdf)
Pasaules bankas pētījuma 2.ziņojums - Latvijas augstākās izglītības finansēšanas modeļa stratēģiskās atbilstības izvērtējums (2014) (.pdf)
Pasaules bankas pētījuma starpziņojums - augstākās izglītības finansēšanas konceptuālais piedāvājums (2014) (.pdf)
Pasaules bankas pētījuma gala ziņojums – finansēšanas piedāvājums augstākās izglītības finansēšanai vidējā termiņā (2014) (.pdf)

Studentu sociālie unekonomiskie dzīves apstākļi Latvijā (2013) (.pdf), Prezentācija (.pdf)

Studentu sociālie un ekonomiskie dzīves apstākļi Latvijā (2009) (.pdf) Prezentācija (.pdf)

EUROSTUDENT VI:

EUROSTUDENT VI Latvijas ziņojums (.pdf)

EUROSTUDENT VI prezentācija (.pdf)

EUROSTUDENT VI kodu grāmata (.pdf)

EUROSTUDENT VI datu masīvs (.xlsx)

EUROSTUDENT VI aptaujas anketa (.pdf)

Zinātne: 

Pētījums par atvērto zinātni un rīcībpolitikas ceļa kartes izstrādi (.pdf) Galvenās atziņas un rekomendācijas (.pdf)

Latvijas zinātnes finansēšanas sistēmas izvērtējums 2017 (.pdf) (angļu val.)

Latvijas sabiedrības, tautsaimniecības un zinātnes attīstībai aktuālie jautājumi, to nākotnes attīstības tendences un iespējas (.pdf) (2017)

Sociālo un humanitāro zinātņu ekosistēmas analītisks apraksts (.pdf) (2016)

Zinātnisko institūciju starptautiskais izvērtējums (2014)

Latvijas zinātnisko institūciju kapacitāte un nepieciešamība dalībai ESFRI Eiropas Pētniecības infrastruktūrās. Situācijas novērtējums un rekomendācijas. (2013) (.pdf)

Zinātnes un tehnoloģiju attīstība Latvijā (2011) (.pdf)

 

Sports:

Sporta organizāciju finanšu pieprasījumu (tāmju) izvērtēšanas metodikas izstrāde (2017) (.pdf)

Sporta infrastruktūras kartējums (.pdf)

Latvijas iedzīvotāju sportošanas paradumi (2016) (.pdf)

Pētījums par liela mēroga sporta pasākumu ietekmi uz Latvijas ekonomiku (2016) (.pdf) prezentācija (pdf)

Latvijas sporta infrastruktūras nodrošinājuma analīze un sporta bāzu reģistra aktualizēšana (2013) (.pdf), prezentācija (.pdf)

Latvijas iedzīvotāju sportošanas paradumi (2012) (.pdf)

Studentu un jauniešu sportošanas paradumi (2012) (.pdf)

Sporta bāzu celtniecības plānošana un attīstība Latvijā (2007) (.pdf)

Latvijas iedzīvotāju sportošanas paradumi (2007) (.pdf)

 

Jaunatne:

Jaunatnes politikas analītisks pārskats (2017) (.pdf)

Pētījums "Latvijas jauniešu iesaiste uzņēmējdarbībā" (2016) (.pdf)

Jaunatnes politikas monitorings 2015: Pētījumu rezultātu ziņojums (2015) (.pdf)

Darba ar jaunatni situācijas izpēte pašvaldībās un darba ar jaunatni attīstības modeļu izstrāde (2015) (.pdf)

Ikgadējā monitoringa un indeksa par jaunatnes politikas īstenošanu aktualizēšana (Noslēguma ziņojums) (2014) (.pdf)

Jaunieši Latvijā: Aktivitāte, mobilitāte, līdzdalība: 2008-2013 (2013) (.pdf)

Aptauja ikgadējā monitoringa ietvaros par jauniešu dzīves kvalitāti, iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā, jaunatnes organizāciju darbībā un piekļuvi jauniešiem aktuālai informācijai (2013) (.pdf)

Jauniešu iespēju, attieksmju un vērtību pētījums (2012) (.pdf)

Aptauja ikgadējā monitoringa ietvaros par jauniešu dzīves kvalitāti, iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā, jaunatnes organizāciju darbībā un piekļuvi jauniešiem aktuālai informācijai (2012) (.pdf)

Jaunatnes politikas īstenošanas indekss (2012) (.pdf)

Brīvprātīgā darba attīstības iespējas Latvijā un tā ieguldījums tautsaimniecībā, pētījuma noslēguma ziņojums (2011) (.pdf)

Aptauja ikgadējā monitoringa ietvaros par jauniešu dzīves kvalitāti, iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā, jaunatnes organizāciju darbībā un piekļuvi jauniešiem aktuālai informācijai (2011) (.pdf)

Pētījums par jauniešu apmācību vajadzībām un interesēm attālos vai mazattīstītos reģionos (2010) (.pdf)

Aptauja ikgadējā monitoringa ietvaros par jauniešu dzīves kvalitāti, iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā, jaunatnes organizāciju darbībā un piekļuvi jauniešiem aktuālai informācijai (2010) (.pdf)

Jauniešu iespējas un dzīves kvalitāte Latvijā : 2009.-2010.gada rezultāti (.pdf)

 

Valsts valoda:

Valodas situācija Latvijā: 2004–2010 (pētījuma kopsavilkums, 2012) (.pdf)

Latviešu valodas prasme un lietojums augstākās izglītības iestādēs: mazākumtautību izglītības satura reformas rezultāti (2010) (.pdf)

Latviešu valodas lietojums profesionālajā izglītībā – situācijas izpēte un ieteikumi (2010) (.pdf)

Migrācijas ietekme uz valodas vidi Latvijā (pētījuma prezentācija, 2009) (.pdf)

 

Vispārēji:

Pētījums par politikas alternatīvu veidošanu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas problēmas risināšanai (2015) (.pdf)

Teacher Remuneration in Latvia: An OECD Perspective (2014) (.pdf)

Latvijas jauniešu sportošanas paradumi: Kvantitatīvas aptaujas rezultāti (2014) (.pdf)

Izglītības politikas attīstības risinājumu plānotās ietekmes novērtējums (2013) (.pdf)

Pārskats par izstrādātajām alternatīvām pedagogu darba atalgojuma un optimālā skolēnu un pedagogu skaita attiecības noteikšanai Latvijā (2012) (.pdf)

Apkopojums par ārvalstu pieredzi pedagogu darba samaksas un optimālā skolēnu un pedagogu skaita noteikšanā (2012) (.pdf)

Ekspertīzes ziņojums par izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem rezultatīvajiem rādītājiem izglītības jomā (2012) (.pdf), Rezultātu un rezultatīvo rādītāju apkopojums (.xls)

Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas ieviešana Latvijā (.pdf)

 

Citi IZM pētījumi ir pieejami Valsts kancelejas Pētījumu un publikāciju datu bāzē

Vadlīnijas

Vides pieejamības vadlīnijas publiskām būvēm un telpām un publiksajai ārtelpai (2018) (.pdf)